Slovníček pojmů

Rozdělení jednotlivých přitažlivostí

Parafilie – Sexuální preference, která je odlišná od běžných sexuálních preferencí. Dělí se na parafilie v objektu (pedofilie, zoofilie, fetišismus) a parafilie v aktivitě (exhibicionismus, sadismus, sexuální agresivita). Většina parafilií bude pravděpodobně vrozená a v průběhu života neměnná.

Nepiofilie/Infantofilie – Erotická přitažlivost vůči kojencům, batolatům, někdy se uvádí i vůči dětem do 5 let věku.

Pedofilie – Erotická přitažlivost vůči dětem v prepubertálním nebo raně pubertálním věku. Označujeme tak přitažlivost jedince k nezletilým osobám s nevyvinutými sekundárními pohlavními znaky, kterého tito nezletilí eroticky přitahují z významnější části a který se do nich dokáže zamilovat. Používá se též jako označení pro všechna erotická zaměření vůči nezletilým (nepiofilie, infantifilie, hebefilie, efebofilie), podobně jako se v zahraničí používá označení MAP. Média i laická veřejnost tento výraz často používají chybně jako synonymum pro sexuální zneužívání či jiné ubližování dětem se sexuálním podtextem. Pedofilie stejně tak jako ostatní parafilie ale neoznačuje činy nebo chování, ale pouze vnitřní nastavení daného člověka. Je-li někdo pedofil, neznamená to, že bude jakkoliv obtěžovat nebo zneužívat děti.

Hebefilie – Erotická přitažlivost vůči dívkám v pubertě obvykle ve věku 11-14 let s částečně vyvinutými či vyvíjejícími se sekundárními pohlavními znaky. Zejména starší pubertální dívky budou často přitahovat i většinově orientované teleiofily. Zatímco teleiofily bude na takových dívkách přitahovat hlavně to, že už jsou částečně dospělé, hebefilům se naopak líbí právě jejich částečná nezralost. Podle některých zahraničních definic je hebefilie erotická přitažlivost k nezletilým ve věku 11-14 let bez ohledu na pohlaví.

Efebofilie – Erotická přitažlivost vůči pubertálním chlapcům s částečně vyvinutými nebo vyvíjejícími se sekundárními pohlavními znaky. Podle některých zahraničních definic se jedná o přitažlivost vůči adolescentům ve věku 15-19 let bez ohledu na pohlaví.

Teleiofilie Občas také nazývána adultofilií, je erotická přitažlivost vůči dospělým osobám. Nejedná se o parafilii a rozděluje se ještě na gynekofilii (erotická přitažlivost k dospělým ženám) a androfilii (erotická přitažlivost k dospělým mužům).

Mezinárodní zkratky a výrazy používané v pedofilních komunitách

MAP – (Minor Atracted Person) – V češtině znamená „osoba přitahovaná nezletilými“. Výraz MAP tedy označuje všechny sexuální preference k nezletilým od nepiofilie až po hebefilii a efebofilii. V ČR se místo MAP většinou používá pojem „pedofil“, který však označuje přitažlivost k prepubertálním až k raně pubertálním dětem. Díky jednoduché definici, která zahrnuje všechny preference k nezletilým osobám, se termín MAP používá i proto, že zatím nemá negativní konotaci jako slovo „pedofil“. Někteří lidé se domnívají, že se pojem MAP začal užívat místo pojmu „pedofil“ kvůli tomu, aby se bagatelizovaly sexuální trestné činy na dětech.

NOMAP – (Non-Offending Minor Attracted Person) – V češtině „neútočná osoba přitahovaná nezletilými“. Dnes už se příliš nepoužívá, ale má označovat především MAP, které nezneužívají a neobtěžují děti, ani jim jinak neubližují.

MAP ally – V češtině „Spojenec MAP“ – je osoba, kterou nepřitahují nezletilí, avšak podporuje tyto osoby, má mezi nimi kamarády nebo se o nich dokonce vzdělává či je aktivista šířící o nich osvětu. Existuje podskupina „anti-c MAP ally“ a nebo také „Ally To Anti-Contact MAPs“, kteří jsou spojenci pouze těch MAP, kteří jsou proti sexuálním aktivitám dospělých s dětmi. 

Non-offending – Osoba, která obecně vzato nikomu neubližuje/neobtěžuje. Ve smyslu MAP jde o osobu, která sexuálně nezneužívá nebo jinak neubližuje dětem. 

CSA – (Child Sexual Abuse) V češtině sexuální zneužívání dětí. 

CSAM – (Child Sexual Abuse Material). Materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí. Jiný název pro dětskou pornografii. Tento termín byl zaveden, protože termín „dětská pornografie“ podle některých odborníků není zcela přesný, protože za pornografii se často označují díla, která jsou konsenzuální, přičemž dítě dát souhlas k pořízení pornografického díla nemůže. Pojem „CSAM“ lépe popisuje, co se v takových materiálech děje, označení za pornografii pak může údajně vést k bagatelizaci tohoto druhu materiálu. 

Anti-c – (Anti-contact) V češtině „antikontaktní“. Antikontaktní znamená u MAP přesvědčení, že sexuální aktivity s dětmi jsou špatné kvůli vysoké pravděpodobnosti ublížení, a také přesvědčení, že děti zkrátka se sexuálními aktivitami nemohou souhlasit za žádných okolností. 

Neutral-c – (Neutral-contact, nebo také Neutral-c) V češtině osoba, která není ani Pro-c, ani Anti-c kvůli nedostatku informací, nerozhodnosti nebo z jiných důvodů. 

Pro-c – (Pro-contact) V češtině „prokontaktní“. Přesvědčení, že sexuální aktivity dospělých s dětmi nemusí být špatné nebo nemusí být špatné za určitých okolností. Postoje, proč je Pro-c MAP nepovažují za špatné, mohou být různé. Podle některých Pro-c za ublížení způsobené dětem může špatný systém, zákony a společnost, která automaticky odsuzuje dobrovolné sexuální aktivity dospělých s dětmi. Vyskytují se i názory, že některé děti jsou nebo by za určitých okolností mohly být na sexuální aktivity s dospělými připravené. Lidé, kteří s těmito stanovisky souhlasí, mohou být pro reformu zákonů nebo snížení age of consent, často ale také mohou z vlastního přesvědčení zneužívat děti, které milují a morálně si tento postoj odůvodňují tím, že pokud je to z lásky, tak tím nemohou ublížit. Tyto názory jsou ale ve vyspělých společnostech v rozporu s nejnovějšími poznatky o následcích sexuálního zneužívání dětí.

Zkratky a výrazy používané v pedofilních komunitách

GL – (Girllover) V češtině „milovník dívek“ – je osoba, kterou přitahují nezletilé dívky obvykle starší 6 let věku, ale obvykle se tento výraz vztahuje i na ty, které přitahují mladší dívky. Existuje i symbol pro vyjádření GL, a to růžové dvojité srdce.

BL – (Boylover) V češtině „milovník chlapců“ – je osoba, kterou přitahují nezletilí chlapci obvykle starší 6 let věku, ale obvykle se tento výraz vztahuje i na ty, které přitahují mladší chlapci. Existuje i symbol pro vyjádření BL, a to modrý dvojitý trojúhelník.

LGL – (Little Girllover) V češtině „milovník malých dívek“ – je osoba, kterou přitahují velmi malé nezletilé dívky, přibližně do 6 let věku. LGL znak je podobný GL znaku.

LBL – (Little Boylover) V češtině „milovník malých chlapců“ – je osoba, kterou přitahují velmi malí nezletilí chlapci, přibližně do 6 let věku. LBL znak je podobný BL znaku.

AoA – (Age of Attraction). V češtině věk přitažlivosti. Většina MAP má nějaké věkové rozmezí od nejnižšího do nejvyššího věku objektů, které je přitahují. Například někomu se líbí dívky ve věku 4-10 let nebo chlapci ve věku 6-12 let apod.

CP/DP – (Child Pornography/Dětská pornografie) Obsah, kde jsou zobrazovány děti (osoby mladší 18 let) nebo osoby jevící se být dítětem v erotickém nebo jinak sexuálním kontextu. Definice dětské pornografie není zcela přesná a ustálená. Lze do ní zařadit fotky, videa se skutečnými dětmi, ale i psané povídky, počítačové animace, kresby a jiná podobná erotická díla, kde k výrobě nebyly využity skutečné děti a nikomu nebyla způsobena žádná újma. Za dětskou pornografii můžeme považovat i materiál, který nemusí být jednoznačně pornografický. Dítě v takovém obsahu nemusí být nahé nebo nutně provádět nějakou sexuální aktivitu – velmi záleží, za jakým účelem byl takový materiál vytvořen. 

V ČR je vytváření a šíření, ale i uchovávání a úmyslné sledování dětské pornografie, a to i takové, kde nebyly využity skutečné děti, zákonem zakázáno. Vedou se diskuze, zda je prospěšné zakazovat i dětskou pornografii, která nezobrazuje skutečné děti, a co vlastně dětská pornografie je a ještě není. Za přechovávání dětské pornografie hrozí až 2 roky vězení. Více ZDE.

Ostatní

Sexuální zneužívání dětí – Sexuální zneužívání může být kontaktní i bezkontaktní. Jedná se o jakýkoliv nevhodný sexuálně motivovaný kontakt s dítětem, který má za cíl využít dítě k sexuálnímu vzrušení pachatele. Kromě sexuálního styku (vaginální, anální, orální) může jít o osahávání na intimních místech (mezinoží, vnitřní strana stehen, zadek, hruď) či jiných částí těla dítěte za účelem vyvolání sexuálního vzrušení pachatele nebo dítěte. Pachatelem může být i dítě (osoba mladší 18 let). Dítěti se mohou sexuální aktivity líbit (mohou mu být fyzicky příjemné) a může je i samo iniciovat; i takový kontakt však je sexuálním zneužitím. 

Bezkontaktní sexuální zneužívání může probíhat v přítomnosti dítěte nebo prostředky komunikace na dálku. Může zahrnovat širokou škálu jednání od obnažování se před dítětem, masturbaci před dítětem či požadování masturbace dítěte, v případě komunikace na dálku se může jednat též např. o zasílání intimních materiálů s obnaženým tělem pachatele nebo dítěte či o vedení nevhodné sexuálně laděné komunikace s dítětem apod.

Znásilnění – Jedná se o pohlavní styk, který je vynucený násilím nebo pohrůžkou násilí či jiné těžké újmy, nebo který je páchán na osobě, která se nedovede takovému jednání účinně bránit (zpravidla může jít o dítě nebo osobu s mentálním postižením, pod vlivem alkoholu nebo tlumících léků). Uvažuje se o změně legislativy, kdy za znásilnění by byl považován jakýkoliv pohlavní styk bez jasně vyjádřeného souhlasu druhého z aktérů. 

Dítě – V právním smyslu se za dítě považuje osoba do 18 let věku. 

Sexuální deviant – Zastaralý výraz pro osobu s parafilií. V minulosti se používaly i výrazy jako sexuální úchylka, odchylka či deviace. Dnes se od těchto výrazů opouští, protože získaly pejorativní konotaci a často chybně slouží pro označení osob, které páchají sexuální delikty. To, že je někdo „deviant“, však ještě neznamená, že páchal, páchá nebo bude páchat trestnou činnost. 

Sexuální delikvent – Někdo, kdo spáchal sexuálně motivovaný trestný čin. To, že je někdo sexuální delikvent, neznamená, že je i parafilik (sexuální deviant). Naopak většina sexuálních delikventů nemá žádnou parafilii (sexuální deviaci). Důvody, proč neparafilní jedinci páchají sexuálně motivované trestné činy, mohou být různé. Roli hraje touha po moci a snadná dostupnost oběti (například dítěte), roli mohou hrát též omamné látky včetně alkoholu, porucha osobnosti, psychická nemoc nebo mentální postižení. 

PPG – (Penilní pletysmografie) Pomocná sexuologická metoda při zjišťování sexuální orientace, struktury a funkce sexuálně motivačního systému, ale i poruch erekce. Falopletysmograf měří objemové změny penisu klienta, zatímco se klient dívá na fotografie, kde jsou vyobrazené objekty nebo praktiky, které by klienta mohly vzrušovat. Pomocí tohoto přístroje počítač vykreslí graf, ze kterého je patrné, na které obrázky klient reagoval více a na které reagoval méně. Spolehlivost PPG se uvádí kolem 50 %. Podobný přístroj pro ženy se nazývá vulvopletysmograf. V praxi se využívá méně, jelikož je ještě méně spolehlivý než PPG. 

Samotné PPG vyšetření není kvůli nízké spolehlivosti pro stanovení diagnózy určující, a to hlavně v situacích, kdy musí toto vyšetření klient podstoupit nedobrovolně třeba na soudní příkaz. Klient se může snažit přístroj oklamat, reakce mohou být zkreslené též vlivem stresu.

Age of consent – zkráceně AoC. Věk, od kterého jedinec může po právní stránce souhlasit se sexuálními aktivitami. V ČR a SR je stanoven tento věk na 15 let. Pokud osoba mladší 15 let souhlasí se sexuálními aktivitami, nelze k tomuto souhlasu přihlížet. Věk se vztahuje na občana ČR a SR kdekoliv na světě, tedy i v zemích, kde je stanoven nižší věk AoC, nelze mít podle našich zákonů legálně sexuální aktivity s osobou pod 15 let. 

Komentáře jsou uzavřeny.