Sexuální zneužití v České republice: Výsledky národního výzkumu

Sexuální chování v ČR

• Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný v letech 1993, 1998, 2003 a 2008
• Autoři a odborní garanti výzkumu: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., a doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., ze Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
• Realizace projektu: agentura DEMA, a. s.
• Partneři projektu: Národní komise pro řešení problematiky HIV/AIDS Ministerstva zdravotnictví a společnost Pfizer

Metodika

• Výběrové soubory byly reprezentativním vzorkem populace ČR starší 15 let, a to podle posledního
sčítání lidu
• Dotazováno bylo celkem
• 1 719 osob v roce 1993
• 2 003 osob v roce 1998
• 2 000 osob v roce 2003
• 2 000 osob v roce 2008
• Terénní sběr dat: prosinec 1993, prosinec 1998, prosinec 2003, prosinec 2008

Sexuální zneužití v dětství

Věk sexuálního zneužití

• Muži: x = 11,3 roku (SD = 2,48)
• Ženy: x = 11,6 roku (SD = 2,78)

Pohlaví pachatele zneužití

• Muži:  muž 67 %, žena 33 %
• Ženy: muž 100 %, žena 0%

Známost pachatele zneužití

• Příbuzný/á   muži 32 %, ženy 60 %
• Známý/á      muži 28 %, ženy 18 %
• Cizí              muži 40 % ženy 22 %

Závěr: u chlapců je nejčastějším pachatelem zneužití cizí muž, u dívek příbuzný

Požadavky pachatele

• Osahával oběť po těle:         muži 67 %, ženy 88 %
• Masturboval oběť:                muži 62 %, ženy 27 %
• Orálně dráždil oběť:              muži 33 %, ženy 22 %
• Vyžadoval masturbaci:          muži 67 %, ženy 49 %
• Vyžadoval orální dráždění:    muži 24 %, ženy 15 %
• Vyžadoval anální soulož:       muži 14 %, ženy 2 %
• Vyžadoval vaginální soulož:  muži 10 %, ženy 27 %
Závěr: u obou pohlaví pachatel oběť nejčastěji osahával nebo od ní vyžadoval masturbaci, clapce navíc často sám masturboval

Oznámení zneužití

• Neoznámil nikomu:     muži 69 %, ženy 79 %
• Oznámil kamarádům:  muži 22 %, ženy 7 %
• Oznámil policii:           muži 9 %, ženy 4 %
• Oznámil rodičům         muži 0 %, ženy 7 %
• Oznámil učitelům:       muži 0 %, ženy 0 %
Závěr: zneužití bylo ve většině případů plně utajeno u obou pohlaví, pokud bylo někomu oznámeno, tak u chlapců hlavně kamarádům

Důvody pro neoznámení zneužití

• Stud:                              muži 71 %, ženy 75 %
• Obava ze msty:              muži 14%, ženy 36 %
• Nechuť pachateli ublížit: muži 43 %, ženy 27 %
Závěr: u obou pohlaví byl hlavním důvodem pro utajení zneužití stud

Vliv zneužití na další život oběti

• Žádný:                                    muži 54 %, ženy 43 %
• Negativní:                               muži 33 %, ženy 51 %
• Pozitivní:                                 muži 13 %, ženy 6 %
• Následky trvalého charakteru: muži 22%, ženy 32%
Závěr: dle poloviny obětí nemělo zneužití žádné následky pro jejich další život, u dívek mírně převládají následky negativní, u menšiny respondentů (spíše u dívek) byly tyto následky trvalého charakteru.

Negativní následky zneužití

• Strach z opačného pohlaví: muži 38%, ženy 56%
• Sexuální dysfunkce:            muži 13%, ženy 24%
• Úzkost, deprese:                 muži 38%, ženy 50%
• Nedostatek sebevědomí:    muži 63%, ženy 68%
• Partnerské problémy:          muži 0%, ženy 44%
• Vyhledali terapii:                  muži 0%, ženy 18%
Závěr: traumatizace se nejčastěji projevila u obou pohlaví v nedostatku sebevědomí, u dívek často též ve strachu z mužů a úzkostně depresivní symptomatice.


Text převzat ze sborníku referátů XXII. Bohnické sexuologické dny

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.