Nepřehlédněte dotazník k výzkumu studentek Univerzity Jana Ámose Komenského.

Proč je třeba Časo­pisu kon­tro­verz­ních myš­le­nek (PressReader.com, Lidové noviny)

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
Uživatelský avatar
Cykle02
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 2727
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1232 poděkování

Proč je třeba Časo­pisu kon­tro­verz­ních myš­le­nek (PressReader.com, Lidové noviny)

Nový příspěvek od Cykle02 »


S morál­ním filo­zo­fem a oxford­ským pro­fe­so­rem Jef­fem McMa­ha­nem exklu­zivně pro Ori­en­taci LN o tom, kdo ohro­žuje svo­bodu myš­lení a vyja­d­řo­vání na uni­ver­zi­tách, a proč časo­pis, který spo­luza­lo­žil, nabízí aka­de­mi­kům mož­nost pub­li­ko­vat pod pseu­do­ny­mem

člá­nek se věno­val pedo­fi­lii. Sám je pedo­fil, kte­rého při­ta­hují nác­ti­letí kluci. Podle svých slov není aktivní, nikdy žádné dítě nezne­u­žil, ale celo­ži­votně musí své sexu­ální zájmy skrý­vat, neboť spo­leč­nost se domnívá, že pedo­fi­lové jsou amo­rální. Při­tom on sám neu­dě­lal nic, aby se jím stal, a nikdy nemo­rálně nejed­nal. Žije osa­mě­lým živo­tem a nemůže se nikomu svě­řit.

LN Byl tento člá­nek schvá­len k pub­li­kaci?

Zatím ne. Četli ho tři hod­no­ti­telé a auto­rovi poslali pod­statné při­po­mínky. Ten teď svůj pří­spě­vek pře­pra­co­vává.

LN Jaká jsou kri­té­ria, podle kte­rých se hod­no­ti­telé roz­ho­dují?

Téma musí být opravdu spo­le­čen­sky kon­tro­verzní. Exis­tuje spousta kon­tro­verz­ních témat v rámci jed­noho oboru, řek­něme ve fyzice čás­tic, ale ty nevy­vo­lá­vají za hra­ni­cemi tohoto oboru žádné emoce. Naše témata musí tyto hra­nice pře­kra­čo­vat. Dále kla­deme obvyklé aka­de­mické nároky: fakta musejí být přesná, tvr­zení dobře vyar­gu­men­to­vaná. Trváme na tom, že v JCI autoři dis­ku­tují o ide­jích a neú­točí ad homi­nem. Počet hod­no­ti­telů se liší, mini­málně jsou dva, nej­čas­těji tři, ale v někte­rých pří­pa­dech i čtyři nebo pět. Což je víc než ve stan­dard­ních aka­de­mic­kých časo­pi­sech. Chceme zajis­tit, aby pří­spěvky měly vyso­kou kva­litu.

LN Odkud dnes při­chá­zejí výhrůžky a zastra­šo­vání aka­de­miků? Zevnitř uni­ver­zit, anebo zvenku?

Zhruba osm až deset let zpátky vět­šina výhrů­žek při­chá­zela zvenku, pri­márně od lidí na poli­tické pra­vici. Napří­klad v USA exis­tuje sku­pina, která se jme­nuje Pro­fes­sor Watch­list (Seznam sle­do­va­ných pro­fe­sorů – pozn. red.), jež moni­to­ruje aka­de­miky a pod­ně­cuje stu­denty i jejich rodiče, aby hlá­sili ty, kteří hájí levi­cové názory. Napří­klad spo­luza­kla­da­tel JCI Peter Sin­ger je na tomto seznamu.

Postupně se ale začal zvy­šo­vat počet výhrů­žek pochá­ze­jí­cích zevnitř uni­ver­zit, pře­vážně od stu­dentů a aka­de­miků na poli­tické levici. Nechvalně pro­slulé pří­pady z poslední doby jsou pře­de­vším tohoto druhu. Ode­hrá­vají se v podobě ukři­če­ných řeč­níků, pro­testů a petic proti jed­not­liv­cům, kteří mají dostat někde místo atd. Mohu dávat jeden pří­klad za dru­hým. Napří­klad ame­rická poli­to­ložka Alli­son Stan­ge­rová, která je člen­kou redakční rady JCI, pozvala před něko­lika lety k debatě na půdě Uni­ver­zity v Mid­dle­bury ve Ver­montu Char­lese Murra­yho (kon­zer­va­tiv­ního poli­tic­kého vědce, který se zabývá vzta­hem mezi gene­ti­kou, inte­li­gencí a rasou – pozn. red.). Stu­denti, pro něž jsou jeho názory rasis­tické, nejdříve kři­kem zne­mož­nili veřej­nou debatu. Oba byli navíc při odchodu z budovy fyzicky napa­deni (asi dva­ceti lidmi v mas­kách – pozn. red.). Alli­son musela být následně ošet­řena na jed­notce inten­zivní péče. Alli­son při­tom smýšlí levi­cově, ale sta­čilo, že se s Murra­yem obje­vila spolu na scéně, a stala se tak ter­čem útoku.

Anebo čer­s­tvý pří­klad odsud z Velké Bri­tá­nie: pro­fe­sorka Kathleen Stocková z Uni­ver­zity v Sus­sexu je dlou­ho­le­tou femi­nist­kou, která ovšem trvá na tom, že musí exis­to­vat míst­nosti, jež jsou vyhra­zeny ženám a ze kte­rých jsou vylou­čeny transgen­der ženy. Před jejími dveřmi kvůli tomu demon­strují mas­ko­vaní lidé, kteří jí vyhro­žují a žádají, aby byla z uni­ver­zity pro­puš­těna. Stu­denti se zdrá­hají cho­dit na její před­nášky a její kari­éra je v tros­kách (pro­fe­sorka Kathleen Stocková mezi­tím rezig­no­vala na své místo na uni­ver­zitě – pozn. red.).

LN Mnoha lidem ze zemí za býva­lou želez­nou opo­nou při­po­míná ome­zo­vání svo­body pro­jevu na uni­ver­zi­tách život v tota­litní spo­leč­nosti. Ostatně i pub­li­ko­vání pod pseu­do­ny­mem se prak­ti­ko­valo za komu­nis­tic­kého režimu disi­denty, kteří se báli per­ze­kucí.

Pře­káž­kám svo­bodě pro­jevu se kla­dou ze strany státu i dnes, a to v zemích, jako jsou Pol­sko nebo Maďar­sko. Tam to ale dělá vláda. Brit­ská vláda nebo zvláště ta Trum­pova v USA udě­laly sice spoustu špat­ných věcí a uni­ver­zi­tám ome­zily finan­co­vání, ale sku­tečné hrozby pro jed­not­livce nepo­chá­zejí od nich, ale od stu­dentů a kolegů aka­de­miků.

Je to opravdu šoku­jící. Zvláště když vez­mete v potaz, že to při­chází zleva, při
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?