Pohlavní zneužívání z hlediska juristického a kriminologického (Jana Červová, Diplomová práce, 2009/2010)

Diskuze o důležitých či zajímavých tématech, jež přímo nesouvisí s dětmi, pedofilií či reakcemi na články v médiích.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3274
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1385 poděkování

Pohlavní zneužívání z hlediska juristického a kriminologického (Jana Červová, Diplomová práce, 2009/2010)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Obsah

Obsah - 3 -
0. Úvod - 6 -
1. Vývoj trestného činu pohlavního zneužití - 8 -
1.1. Historie pohlavního zneužívání - 8 -
1.2. Vývoj trestného činu pohlavního zneužití na území České republiky - 9 -
2. Charakteristika trestného činu pohlavního zneužití - 12 -
2.1. Umístění v právním řádu - 12 -
2.2. Současná úprava - 12 -
2.3. Formální stránka trestného činu pohlavního zneužití - 15 -
2.3.1. Obecné znaky - 16 -
2.3.2. Typové znaky - 16 -
3. Vývojová stádia trestného činu pohlavního zneužití - 20 -
3.1. Příprava - 20 -
3.2. Pokus - 20 -
4. Souběhy trestného činu pohlavního zneužití - 22 -
4.1. Souběh jednočinný stejnorodý - 22 -
4.2. Souběh vícečinný stejnorodý - 22 -
4.3. Souběh jednočinný nestejnorodý - 23 -
4.4. Souběh vícečinný nestejnorodý - 23 -
5. Některé další trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti a svobodě a jejich vztah k trestnému činu pohlavního zneužití - 24 -
5.1. Znásilnění - 24 -
5.1.1. Vývoj trestného činu znásilnění - 24 -
5.1.2. Skutková podstata trestného činu znásilnění - 27 -
5.1.3. Vztah trestného činu znásilnění k trestnému činu pohlavního zneužití - 28 -
5.2. Sexuální nátlak - 29 -
5.3. Soulož mezi příbuznými - 31 -
5.4. Vydírání - 32 -
5.5. Ohrožování výchovy dítěte - 34 -
6. Oběti trestného činu pohlavního zneužití - 36 -
6.1. Syndrom sexuálně zneužívaného dítěte (CSA) - 36 -
6.2. Rizikové skupiny osob - 37 -
6.2.1. Rizikové chování - 37 -
6.2.2. Nedostatečná sexuální výchova - 38 -
6.2.3. Pohlaví oběti - 38 -
6.2.4. Rizikové situace - 38 -
6.2.5. Zdravotní postižení - 38 -
6.2.6. Detenční zařízení - 39 -
6.2.7. Riziková rodina - 39 -
6.3. Následky pohlavního zneužití - 40 -
6.3.1. Posttraumatický proces - 41 -
6.3.2. Krátkodobé následky - 42 -
6.3.3. Dlouhodobé následky - 42 -
7. Pachatelé trestného činu pohlavního zneužití - 43 -
7.1. Pachatelé trestného činu pohlavního zneužití obecně - 43 -
7.2. Deviantní pachatelé - 44 -
7.3. Nedeviantní pachatelé - 45 -
7.4. Pachatelé v příbuzenském vztahu k oběti - 47 -
7.5. Ženy jako pachatelky trestného činu pohlavního zneužití - 47 -
8. Trestný čin pohlavního zneužívání v číslech - 49 -
8.1. Mravnostní kriminalita v rámci kriminality celkové - 49 -
8.2. Složení mravnostní kriminality a úspěšnost jejího objasňování - 50 -
8.3. Některé další statistické údaje trestného činu pohlavního zneužívání - 54 -
8.4. Problematika latence pohlavního zneužívání - 55 -
9. Prevence pohlavního zneužívání - 57 -
9.1. Primární prevence - 58 -
9.1.1. Děti do patnácti let - 58 -
9.1.2. Rodiče, pedagogové a budoucí pedagogové - 58 -
9.1.3. Profesionální skupiny nepedagogického zaměření - 59 -
9.1.4. Sdělovací prostředky a veřejnost - 60 -
9.1.5. Pachatelé - 60 -
9.2. Sekundární prevence - 61 -
9.3. Terciární prevence - 61 -
10. Závěr a doporučení de lege ferenda - 63 -
11. Resumé - 66 -
12. Seznam použité literatury - 68 -

Úvod

Sexuálně motivované trestné činy obecně patří mezi ty nejzávažnější. Porušují intimní sféru člověka a mimo poranění fyzických zanechávají především hluboké šrámy na duši, které sice nejsou vidět, o to obtížněji a déle se však hojí. Nejopovrženíhodnějším jednáním je páchat takové zločiny na dětech. Děti jsou důvěřivé a velmi zranitelné, nedokáží se samy bránit, je tedy třeba, aby jim společnost poskytovala zvláštní ochranu. Každý si zaslouží prožít šťastné dětství a dostat příležitost vyrůst ve zralou osobnost. Zní to jako klišé, ale děti jsou naše budoucnost, a je tedy v našem zájmu chovat se k nim tak, jak bychom chtěli, aby se ony jednou chovaly k nám.

Sexuální zneužívání dětí je v posledních letech stále častěji skloňovaným tématem. Na světlo světa vyplouvají roky staré kauzy, které se předhánějí v počtu obětí a v absurditě okolností, za kterých ke zneužití došlo. Téma pohlavní zneužívání jsem si vybrala, protože se domnívám, že se jedná o aktuální téma, které by nemělo být odsouvané na druhou kolej, ale naopak by mu měla být věnována zvýšená pozornost. Jedná se o závažný problém, se kterým se nevypořádává pouze naše země, ale celý svět. Vyřešit ho ale bohužel není jednoduchým úkolem. Přes optimisticky vypadající policejní statistiky, které každoročně uvádějí relativně nízký výskyt této trestné činnosti, je obecně známým faktem, že oficiálně uváděná čísla jsou jen takzvanou špičkou ledovce a skutečnost je mnohem horší.

Ve své diplomové práci se zaměřím na trestný čin pohlavního zneužití, který je definován v novém trestním zákoníku účinném od 1. 1. 2010. Budu na něj nahlížet ze dvou hledisek a to juristického a kriminologického. Juristickou část bych ráda uvedla krátkým ohledem do minulosti, aby čtenář získal představu o vývoji tohoto trestného činu a na základě toho snáze porozuměl jeho současné úpravě. Poté se budu zabývat umístěním tohoto trestného činu v zákoně, a pokusím se o jeho podrobný výklad. Pro důkladné vymezení skutkové podstaty mimo jiné vyberu z trestního zákoníku některé další trestné činy, které s trestným činem pohlavního zneužití nějak souvisejí a provedu jejich komparaci. Tímto srovnávacím pohledem hodlám předejít jejich případnému zaměňování.

V kriminologické části se chci mimo jiné věnovat pachatelům trestného činu pohlavního zneužití. Budu zjišťovat, jaké osobnostní typy lidí se této trestné činnosti nejčastěji dopouštějí a zdali je u nich sexuální deviace jevem běžným, nebo spíše ojedinělým. Vzhledem k povaze trestného činu si zvýšenou pozornost nezasluhují pouze pachatelé, ale jednoznačně také oběti. Pokusím se vymezit skupiny rizikových osob, u kterých je pravděpodobnost pohlavního zneužití vyšší než u ostatních. Oběťmi se teoreticky mohou stát všechny děti do 15 let věku. Domnívám se, že pokud se podaří určit nejohroženější skupiny dětí, bude možné vypracovat vhodné preventivní programy které budou zaměřené přímo na ně a jejichž úkolem bude je před zneužitím chránit. Prevenci považuji za účinný a v našich podmínkách stále nedostatečně využívaný nástroj, chystám se jí proto věnovat jednu samostatnou kapitolu. Pro představu o zastoupení pohlavního zneužívání v rámci celkové kriminality a o jeho dynamice v posledních letech zpracuji v této práci údaje dostupné ze statistik Ministerstva vnitra a Policie ČR a v neposlední řadě se budu zabývat tím, nakolik jsou tyto statistiky přesné a co by případně mohlo způsobovat jejich nesoulad s realitou.

Závěr bych ráda věnovala úvahám o současné podobě trestného činu pohlavního zneužití. Pokusím se jednak zamyslet nad tím, zda je jeho zákonná úprava dostatečná, a také se budu zabývat způsobem vymezení oběti tohoto trestného činu. Cílem předložené diplomové práce je podrobně seznámit čtenáře s trestným činem pohlavního zneužití, popsat, jaké jednání naplňuje jeho skutkovou podstatu, charakterizovat jeho pachatele a oběti a pokusit se najít způsoby, jak tomuto trestnému činu co nejúčinněji předcházet.

...

7. Pachatelé trestného činu pohlavního zneužití

Trestný čin pohlavního zneužití je zaměřen na ochranu mravního vývoje dětí do patnácti let věku. Tím, že je takto konkrétně vymezen předmět trestného činu, tedy okruh obětí, můžeme pachatele trestného činu pohlavního zneužití označit jako osobu dopouštějící se pedofilního deliktu. Hned na začátku je třeba upozornit na často opomíjený rozdíl mezi výrazy pachatel pedofilního deliktu (pedofilní pachatel) a pedofil. Přestože se na první pohled zdá, že jde o pojmy totožné, není tomu tak. Pachatelem pedofilního deliktu rozumíme osobu, která se dopustí sexuálně motivovaného trestného činu na dítěti. Jedná se tedy o kteroukoliv trestně odpovědnou osobu, která naplní skutkovou podstatu trestného činu popsanou v trestním zákoníku spočívající v sexuálním chování směřujícím k dětem. Oproti tomu pedofilem je člověk, kterého sexuálně přitahují nedospělí jedinci. Jedná se o sexuální deviaci neboli parafílii. Na základě faktu, že se nejedná o stejné pojmy, můžeme rozlišit dvě základní situace. Jednak je možné, aby se pedofil dopustil pedofilního deliktu. Neznamená to ovšem, že když je někdo pedofil, automaticky je i pedofilní pachatel. Pokud si uvědomuje, že jednání, které ho vzrušuje, je pro společnost nepřijatelné a dokáže se ho vzdát, pedofilního deliktu se nikdy dopustit nemusí. Naopak je možná a v praxi poměrně běžná druhá situace, kdy se pedofilního deliktu dopustí nedeviantní pachatel.

...


PDF
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Fx100d
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: yeelow (10.05.2010 22:04): njn, ty jsi ten dentální úchyl :D
Příspěvky: 928
Dal: 292 poděkování
Dostal: 515 poděkování

Re: Pohlavní zneužívání z hlediska juristického a kriminologického (Jana Červová, Diplomová práce, 2009/2010)

Nový příspěvek od Fx100d »

Pedofilní delikt? To je také zkreslování pojmů. Na sexuálním zneužití dítěte není nic pedofilního. Jedná se o sexuální delikt vůči dítěti, nebo sexuální zneužití dítěte. Nemá to s pedofilií nic společného.
Pedofilie mi něco vzala, ale mnohem více dala. To, co mi vzala, bez toho se obejdu. To, co mi dala, už bych nikdy nechtěl ztratit.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3274
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1385 poděkování

Re: Pohlavní zneužívání z hlediska juristického a kriminologického (Jana Červová, Diplomová práce, 2009/2010)

Nový příspěvek od Cykle02 »

Fx100d píše: pátek 17. 9. 2021, 12:37:51Pedofilní delikt? To je také zkreslování pojmů.
Jo, ale obdobě mluví i sexuolog Slavoj Brichcín. Je otázka jestli tahle terminologie je nějak odborně podložená, nebo jen vžitá. Já bych se proti tomu ale vymezoval tak jako tak.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Fx100d
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: yeelow (10.05.2010 22:04): njn, ty jsi ten dentální úchyl :D
Příspěvky: 928
Dal: 292 poděkování
Dostal: 515 poděkování

Re: Pohlavní zneužívání z hlediska juristického a kriminologického (Jana Červová, Diplomová práce, 2009/2010)

Nový příspěvek od Fx100d »

Cykle02 píše: pátek 17. 9. 2021, 12:52:09 Jo, ale obdobě mluví i sexuolog Slavoj Brichcín. Je otázka jestli tahle terminologie je nějak odborně podložená, nebo jen vžitá. Já bych se proti tomu ale vymezoval tak jako tak.
Při popisu trestných činů bychom se měli držet trestního zákoníku a tam žádný pedofilní delikt neexistuje. Sexuolog se samozřejmě může ve vysvětlení pro neodbornou veřejnost odchýlit od zavedené terminologie, ale měl by také říci, jak se tomu říká odborně. Nicméně, v diplomové práci by se měl pisatel držet zavedené terminologie. Zajímalo by mě, jestli na to oponent při obhajobě diplomové práce nějak reagoval a jaké bylo hodnocení. Teď z mobilu to dohledávat ale nebudu.
Pedofilie mi něco vzala, ale mnohem více dala. To, co mi vzala, bez toho se obejdu. To, co mi dala, už bych nikdy nechtěl ztratit.
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Příspěvky: 1014
Dal: 1278 poděkování
Dostal: 530 poděkování

Re: Pohlavní zneužívání z hlediska juristického a kriminologického (Jana Červová, Diplomová práce, 2009/2010)

Nový příspěvek od Dreamer »

Také je třeba upozornit na často opomíjený rozdíl mezi výrazy pachatel teleiofilního deliktu (teleiofilní pachatel) a teleiofil. Přestože se na první pohled zdá, že jde o pojmy totožné, není tomu tak. Sice je možné, aby se teleiofil dopustil teleiofilního deliktu, neznamená to ovšem, že když je někdo teleiofil, automaticky je i teleiofilní pachatel...

Ale jo, to dává smysl :)