Nová evropská směrnice

Diskuze o důležitých či zajímavých tématech, jež přímo nesouvisí s dětmi, pedofilií či reakcemi na články v médiích.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Nová evropská směrnice

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV

Rámcové rozhodnutí, kterým byla mimo jiné zavedena trestnost pornografie s osobami jevícími se být dítětem, bylo loni nahrazeno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV. Kdyby se to někomu chtělo číst, je možné přeskočit první polovinu (krátké arabsky číslované odstavce), protože to není právně závazný text, ale jen důvodová zpráva či praembule. To podstatné začíná až nadpisem "článek 1".

Tuto směrnici musíme transponovat do 18. prosince 2013, takže níže zmíněné věci nejsou jen nějaké abstraktní bruselské výmysly, do tohoto data je budeme mít natvrdo přímo v trestním zákoníku a souvisejících předpisech.

Podle čl. 6 bude výslovně trestný tzv. grooming - pokud někdo na Alíkovi chatuje s dětmi, již brzy to bude smět dělat jen v rámci slušnosti:
čl. 6 píše:Navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění trestnosti tohoto úmyslného jednání:

Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím informačních a komunikačních technologií setkání dítěti, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, s cílem spáchat trestný čin uvedený v čl. 3 odst. 4 a čl. 5 odst. 6 a učiní-li po tomto návrhu konkrétní kroky vedoucí k tomuto setkání, trestá se tento návrh odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění trestnosti pokusu dospělé osoby o spáchání trestných činů uvedených v čl. 5 odst. 2 a 3, pokud se tato osoba snaží navázat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií kontakt s dítětem, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, za účelem pořizování dětské pornografie obsahující vyobrazení tohoto dítěte.
Nevím přesně, zda nějaké změny oproti současnému stavu přinese čl. 10:
čl. 10 píše:Zákaz činnosti z důvodu odsouzení

1. S cílem vyhnout se riziku opakování trestných činů přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění toho, aby fyzické osobě, která byla odsouzena za některý z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, mohlo být dočasně či trvale zabráněno alespoň ve výkonu profesních činností zahrnujících přímé a pravidelné kontakty s dětmi.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby zaměstnavatelé při náboru osoby pro účely výkonu profesní nebo organizované dobrovolné činnosti, která zahrnuje přímý a pravidelný kontakt s dětmi, měli právo vhodným způsobem, jako například na základě žádosti o výpis z rejstříku trestů nebo prostřednictvím dotčené osoby, a v souladu s vnitrostátním právem požadovat informace o tom, zda byla dotčená osoba odsouzena za některý z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 a zda je o tom veden záznam v rejstříku trestů nebo zda jí bylo z důvodu odsouzení za některý z těchto trestných činů zakázáno vykonávat činnosti, při nichž by vstupovala do přímého a pravidelného kontaktu s dětmi.
Podle čl. 16 se již důvěrnost nebude vztahovat na informace o sexuálním zneužívání:
čl. 16 píše:Oznamování podezření z pohlavního zneužívání nebo pohlavního vykořisťování

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby pravidla důvěrnosti ukládaná právními předpisy daného státu určitým odborníkům, jejichž hlavní pracovní náplní je práce s dětmi, nebránila těmto odborníkům informovat orgány odpovědné za ochranu dětí o každé situaci, kdy mají důvodné podezření, že je dítě obětí trestných činů uvedených v článcích 3 až 7.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby povzbudily všechny osoby, které vědí nebo se v dobré víře domnívají, že došlo ke spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, k oznamování těchto skutečností příslušným orgánům.
Čl. 18-20 řeší ochranu obětí, snad aspoň to je pozitivní.

Kdyby se ČEPEK někdy chtěl zaštiťovat evropským právem, může to udělat odkazem na čl. 22 a 23:
čl. 22-23 píše:Článek 22

Preventivní intervenční programy nebo opatření

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby osoby, které se obávají, že by mohly spáchat některý z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, mohly mít případně přístup k účinným intervenčním programům nebo opatřením, na jejichž základě je možné posoudit riziko spáchání takového trestného činu a těmto rizikům předcházet.

Článek 23

Prevence

1. Členské státy přijmou vhodná odrazující opatření, například ve formě vzdělávání nebo odborné přípravy, zaměřená na snížení poptávky, která podporuje všechny formy pohlavního vykořisťování dětí.

2. Členské státy, případně ve spolupráci s příslušnými organizacemi občanské společnosti a dalšími zúčastněnými subjekty, přijmou vhodná opatření, která využívají rovněž Internet, jako jsou informační a osvětové kampaně, výzkumné a vzdělávací programy, zaměřená na zvyšování informovanosti a snižování rizika, že se děti stanou oběťmi pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování.

3. Členské státy podpoří pravidelnou odbornou přípravu státních zaměstnanců, včetně policistů v přímém výkonu služby, u nichž lze předpokládat, že se dostanou do kontaktu s dětmi, které se staly oběťmi pohlavního zneužívání nebo pohlavního vykořisťování, jejímž cílem je umožnit těmto pracovníkům rozpoznávat dětské oběti a potenciální dětské oběti pohlavního zneužívání nebo pohlavního vykořisťování a umět s nimi jednat.
Čl. 23 odst. 1 je ovšem tragikomický — EU hodlá snižovat poptávku po sexuálním zneužívání, kterou mnoha ostatními ustanoveními této směrnice sama vytváří.

Podle čl. 25 se bude cenzurovat internet:
čl. 25 píše:Opatření proti internetovým stránkám obsahujícím nebo šířícím dětskou pornografii

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly neprodleně odstraněny internetové stránky obsahující nebo šířící dětskou pornografii, které jsou spravovány na jejich území, a budou usilovat o odstranění i těch stránek, které jsou spravovány mimo jejich území.

2. Členské státy mohou přijmout opatření umožňující zablokovat uživatelům internetu na svém území přístup k internetovým stránkám obsahujícím nebo šířícím dětskou pornografii. Tato opatření musí být stanovena transparentním způsobem a musí poskytovat dostatečné záruky, zejména aby bylo zajištěno, že toto omezení bude uplatňováno jen v nezbytných případech a přiměřeným způsobem a že uživatelé budou o důvodech tohoto omezení informováni. Mezi tyto záruky patří i možnost soudní nápravy.
Důvodová zpráva píše:(46) Dětská pornografie, kterou se rozumí vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte, je zvláštním typem obsahu, který nelze považovat za vyjadřování názoru. V rámci boje proti dětské pornografii je nezbytné snížit oběh materiálů zobrazujících zneužívání dětí tím, že bude pachatelům ztíženo nahrávání takového obsahu na veřejně přístupné internetové stránky. Proto jsou nezbytná taková opatření, která umožní odstranit obsah již u zdroje a dopadnout osoby vinné z výroby, distribuce nebo stahování vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte. Členské státy by se s ohledem na podporu úsilí, které Unie věnuje boji proti dětské pornografii, měly co nejvíce vynasnažit spolupracovat se třetími zeměmi ve snaze zajistit odstraňování takového obsahu ze serverů provozovaných na jejich území.

(47) Navzdory takovému úsilí se však ukazuje odstranění materiálů obsahujících dětskou pornografii u zdroje často jako nemožné, pokud jsou původní materiály umístěny mimo Unii, a to buď proto, že stát, na jehož území jsou servery spravovány, není ochoten ke spolupráci, nebo proto, že zajištění toho, aby příslušný stát uvedený materiál odstranil, se ukáže být obzvlášť zdlouhavé. Mohou být také zavedeny mechanismy, jež by z území Unie zablokovaly přístup k internetovým stránkám označeným jako stránky obsahující nebo šířící dětskou pornografii. Opatření prováděná členskými státy v souladu s touto směrnicí za účelem odstraňování, popřípadě blokování internetových stránek obsahujících dětskou pornografii, mohou zahrnovat různé činnosti veřejných orgánů, jako například legislativní, nelegislativní, soudní a jiné povahy. Touto směrnicí nejsou v této souvislosti dotčena dobrovolná opatření přijatá subjekty, které působí v rámci internetového odvětví, s cílem zabránit zneužívání jejich služeb a není jimi dotčena ani podpora takových opatření ze strany členských států. Členské státy by bez ohledu na to, jaký základ zvolí pro svůj postup či metodu, měly zajistit, aby tento základ zaručoval uživatelům a poskytovatelům služeb potřebnou míru právní jistoty a předvídatelnosti. S cílem odstranit a blokovat materiály zobrazující zneužívání dětí by měla být navázána a posilována spolupráce mezi veřejnými orgány, zejména v zájmu zajištění toho, aby vnitrostátní seznamy internetových stránek s dětskou pornografií byly co nejúplnější a aby se zamezilo zdvojování práce. Všechny takové činnosti musí brát ohled na práva konečných uživatelů, dodržovat stávající právní a soudní postupy a být v souladu s Úmluvou Rady Evropy o lidských právech a základních svobodách a Listinou základních práv Evropské unie. Program pro bezpečnější Internet vytvořil síť horkých linek, jejichž cílem je shromažďování informací a podávání a výměna zpráv o hlavních typech nedovoleného internetového obsahu.
Pro tuto směrnici v Radě hlasovalo 26 států. Dánsko nehlasovalo, ale nemělo žádné námitky k samotnému obsahu, pouze k čl. 26, což je ryzí právničina.

V Evropském parlamentu hlasovalo 541 poslanců pro, 2 proti, 31 se zdrželo, 59 nehlasovalo a 103 nebylo přítomno. Proti hlasovali Christian Engström ze švédské Pirátské strany a Jaromír Kohlíček z KSČM.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Kuba
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Doma
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 13
ve věku do: 26
Příspěvky: 1484
Dal: 360 poděkování
Dostal: 288 poděkování

Re: Nová evropská směrnice

Nový příspěvek od Kuba »

Děkuji Gabrielovi za obsáhlou analýzu (mimochodem, ten text má prakticky dostatečnou kvalitu a informační zajímavost, aby se objevil přímo na webu, nejen na fóru)!

čl. 6 - Podle mě se to českého práva nijak výrazně nedotkne, už nyní je u paragrafu o pohlavním zneužívání uvedeno, že příprava je trestná. A pokud vím, ten kluk, který před lety napsal na chatu redaktorce MF vydávající se za 11letou dívku, zda "by mu ho nechtěla vyhonit", byl také odsouzen (k léčbě), čili tohle už tu prakticky vzato dávno funguje.

čl. 10 - Zde nejspíš dojde k upřesnění znění zákonů tam, kde je to nyní chaotické. Lidi, se kterými jsem se bavil, se nebyli schopni dohodnout, zda bylo legální, že jsem dostal zákaz práce s dětmi, když jsem se při výkonu profese vychovatele ničím neprovinil a má trestná činnost s prací s dětmi vůbec nesouvisela. Současný zákon není jednoznačný a může být v tomto ohledu vyložen všelijak. Do budoucna tak dojde nejspíš k úpravě a bude jasně uvedeno, že kdo se dopustí pohlavního zneužívání, může mu být zakázáno pracovat s dětmi.

Výraznější změnou asi nakonec bude to, že nyní je možno udělit zákaz činnosti (vč. zákazu práce s dětmi) maximálně na deset let, dle směrnice EU by to mělo být možno doživotně.

čl. 16 bod 2 je asi tím jediným, co mě ze směrnice straší a považuji to za zhovadilost. Je to na jednu stranu hodně nekonkrétní a do českého práva se to dá asi převést všelijak (včetně toho, že se nebude měnit vůbec nic), ale také je možné, že se na popud této směrnice přesune trestný čin pohlavního zneužívání z kategorie těch, kde je pro osobu, jež se o trestném činu hodnověrně dozví, povinnost trestnou činnost překazit do kategorie těch trestných činů, kde je povinnost přímo hlásit policii.

Jinými slovy, kdo se hodnověrně dozví, že se někdo někdy dopustil trestného činu pohlavního zneužívání, bude povinen to neprodleně oznámit policii ČR a pokud tak neučiní, bude mu hrozit trest odnětí svobody až (tuším) tři roky!

Teď si představte, že se někdo, třeba i v rámci terapeutických sezeních v psychiatrické léčebně svěří s tím, že se před řadou let vyspal se čtrnáctiletou holkou. Terapeuti (a pacienti) to okamžitě budou povinni hlásit na policii, která si potom pro dotyčného přijede! Dnes by to neudělali, je to jedno z pravidel léčby, které má posilovat důvěru pacienta, což vede k jeho větší sdílnosti a dává to větší možnost terapeutům pacienta lépe poznat a pomoci mu.

Nebo si představte, že někdo sem na stránky přijde s tím, že uklouzl, sáhl na dítě, lituje toho a chce pomoc, aby to už nikdy neudělal, protože si uvědomuje, že je to špatně. To bychom potom ze zákona takového člověka, místo abychom mu skutečně pomohli, museli udat na policii, aby ho šla vyšetřovat.

Jestli se to tady vláda pokusí takto převést do praxe, očekávám masivní protesty ze strany odborné veřejnosti a doufám, že žádná úprava v tomto smyslu snad nakonec neprojde.

čl. 23 - Hezký. :)

čl. 25 - Nevidím změnu proti současnému stavu.
Světlo mého života, žár mých slabin. Můj hřích, má duše.
- Vladimir Nabokov, Lolita (přeložil Pavel Dominik)
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Nová evropská směrnice

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Díky, Kubo, za zajímavý příspěvek, přece jen z praxe znáš současný právní stav podstatně lépe, než já z čtení zákonů. :)

To, čeho se obáváš ohledně čl. 16 odst. 2, Evropská unie určitě nechce, "opatření, aby povzbudily všechny osoby ..." je podstatně měkčí formulace než "opatření ukládající všem osobám povinnost ...". Opravdu by se klidně nemuselo měnit vůbec nic. Ale je pravda, že musíme mít strach z našich zákonodárců — ti mívají ve zvyku transponovat směrnice tím stylem, že když EU zakazuje písmeno A, oni raději zakážou celou abecedu. V nejhorším případě by se psychiatrické léčebny musely zaregistrovat jako církve, ve kterých je již více než padesát let vykonáváno právo obdobné zpovědnímu tajemství, přičemž lze doufat, že již jen pokus něco takového udělat by zákonodárce přiměl k nějakému rozumnějšímu řešení. Kdyby ne, nastal by ten problém, že v pozici duchovního by mohl zřejmě být jen terapeut, nikoli všichni účastníci terapie (Svědkům Jehovovým ústavní soud taky neuznal jejich tvrzení, že jsou si všichni vzájemně duchovními a jeden druhému se zpovídají).
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3140
Dal: 11 poděkování
Dostal: 497 poděkování

Re: Nová evropská směrnice

Nový příspěvek od Jednorozec »

Dětská pornografie, kterou se rozumí vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte, je zvláštním typem obsahu, který nelze považovat za vyjadřování názoru.

Zajímalo by mě jak k takovému nesmyslu došli. Pokud vím tak "normální pornografie" byla za vyjadřování názoru uznána (to že se spoustě lidí nezamlouvá s tím nijak nesouvisí)...

A btv. podle tohoto akty ala ruské weby před pěti lety nejsou dp a kreslené obrázky ano?

Ta neustálá snaha o cenzurování internetu je otřesná, nakonec všichni začnou s využívat šifrovaného anonymního internetu a budou mít po ftákách ...
Uživatelský avatar
Kuba
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Doma
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 13
ve věku do: 26
Příspěvky: 1484
Dal: 360 poděkování
Dostal: 288 poděkování

Re: Nová evropská směrnice

Nový příspěvek od Kuba »

O tom, co EU považuje za dětskou pornografii hovoří jiná směrnice, kde je jasně uvedeno, že se dětskou pornografií rozumí i zobrazení pohlavních orgánů dítěte za účelem vzrušení, čili ta ruská (nebo spíš ukrajinská :)) "modelingová" studia jasně stojí za hranou zákona.
Světlo mého života, žár mých slabin. Můj hřích, má duše.
- Vladimir Nabokov, Lolita (přeložil Pavel Dominik)
Uživatelský avatar
efix
Čestný člen skupiny ČEPEK
Výkřik do tmy: Dětský smích je stejně nejkrásnější zvuk :)
Příspěvky: 614
Dal: 62 poděkování
Dostal: 178 poděkování

Re: Nová evropská směrnice

Nový příspěvek od efix »

Ad. čl.16 bod 2:
Ke Kubovým výhradám bych přidal ještě jednu. V některých případech "lehčích" zneužití může být vyšetřování policií kontraproduktivní a vést ke druhotné traumatizaci. V rámci ochrany dětí také doufám, že nic takového neprojde.
EU píše:Mohou být také zavedeny mechanismy, jež by z území Unie zablokovaly přístup k internetovým stránkám označeným jako stránky obsahující nebo šířící dětskou pornografii.
A takhle to začíná.... :x
Dítě je úžasná bytost. Dej mu najevo lásku, ale opatrně. Zájmy dítěte jsou důležitější než tvoje. I když bys měl možná rád víc než jen pusu, nemůžeš. Nesmíš. Zradil bys sám sebe a ublížil tomu, koho jsi miloval. Nepodporuj tedy ubližování dětem ani jeho produkty, dětskou pornografii.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Nová evropská směrnice

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

efix píše:A takhle to začíná.... :x
Piráti si to taky uvědomují: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=353&t=12658
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Host-b

Re: Nová evropská směrnice

Nový příspěvek od Host-b »

Tak jsem si říkal, jestli se opravdu v nové směrnici objevil nový termín "věk sexuální dospělosti" - to by byl velký posun, protože sexuální dospělost je něco zcela jiného než sexuální svéprávnost. Až jsem si našel anglické znění http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:EN:PDF a v něm jsem zjistil, že úředníci se tedy uchýlili k velmi volnému překladu, protože anglická terminologie se nezměnila. Pokud "consent" je překládáno jako "dospělost" - tak to už pak rovnou můžeme počítat s tím, že "zneužívání" se bude překládat třeba slovem "pedofilie" a "holínky" slovem "hodinky".

A navíc jsem nepochopil, proč dvě různé direktivy z téhož dne mají shodné číslo (ta druhá je http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF) a proč se pak tedy vůbec taková čísla směrnic používají. A proč když člověk změní kód jazyka v URL adrese české verze té jedné směrnice, tak se dostane na anglickou verzi té druhé směrnice, která je o něčem úplně jiném. Inu, co čekat z brusele. Kvalita obsahu odpovídá formě a naopak.
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3140
Dal: 11 poděkování
Dostal: 497 poděkování

Re: Nová evropská směrnice

Nový příspěvek od Jednorozec »

Piráti si to sice uvědomují ale 1% hlasů zatím bohužel nestačí (a můj jim asi moc nepomoh).

Mimochodem proč se všude uvádí, že máme povinnost ty evropské direktivy přijmout do tehdy a tehdy? Nejsou to ve skutečnosti jen obecná doporučení, kteří naši pos(l/r)anci ještě zhoršují?
Uživatelský avatar
fenix

Re: Nová evropská směrnice

Nový příspěvek od fenix »

Jednorozec píše:Piráti si to sice uvědomují ale 1% hlasů zatím bohužel nestačí (a můj jim asi moc nepomoh).
Jenže pokud si to řekne každý ..., záleží na každym hlasu,můj hlas maj taky a rozhodně to není jen kvůli tomudle.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Nová evropská směrnice

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Jednorozec píše:Mimochodem proč se všude uvádí, že máme povinnost ty evropské direktivy přijmout do tehdy a tehdy? Nejsou to ve skutečnosti jen obecná doporučení, kteří naši pos(l/r)anci ještě zhoršují?
Bohužel ne. Doporučení taky existují, ale pak se jmenují dopoučení.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Ijren
Nový člen
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 5
ve věku do: 16
Příspěvky: 4
Dal: 1 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Nová evropská směrnice

Nový příspěvek od Ijren »

No doporučenia to niesu. Tým, že sme podpísali Lisabonskú zmluvu zaviazali sme sa, že naše Vnútroštátne zákonodarstov sa bude takpovediac ideovo prispôsobovať tomu čo schváli Brusel. Teda inak, že naše zákony musia byť také aké schváli Brusel :-( Vivat european superštát
Uživatelský avatar
Silesia
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 8
ve věku do: 13
Příspěvky: 957
Dal: 308 poděkování
Dostal: 238 poděkování

Re: Nová evropská směrnice

Nový příspěvek od Silesia »

no pane jo bojím bojím žádné fotky kutíků žádné rady nic. ach jo kdo pomůže když bude třeba?
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Nová evropská směrnice

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Ijren píše:Tým, že sme podpísali Lisabonskú zmluvu zaviazali sme sa, že naše Vnútroštátne zákonodarstov sa bude takpovediac ideovo prispôsobovať tomu čo schváli Brusel. Teda inak, že naše zákony musia byť také aké schváli Brusel :-( Vivat european superštát
Nikoliv. Už tím, že jsme podepsali přístupovou smlouvu, tedy v praxi od 1. května 2004. Ono to ani jinak nejde — žádná mezinárodní organizace by nemohla fungovat, pokud by členský stát mohl říct "no jo, my jsme se sice k něčemu zavázali, ale to bylo jen tak ze srandy, náš vnitrostátní zákon říká něco jiného a měnit ho nehodláme". U EU je problém spíš s tím, co se z toho vyvinulo v praxi.
Silesia píše:no pane jo bojím bojím žádné fotky kutíků žádné rady nic. ach jo kdo pomůže když bude třeba?
Fotky kutíků mít můžeš, klidně nahých, jen to nesmí být pornografie.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Silesia
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 8
ve věku do: 13
Příspěvky: 957
Dal: 308 poděkování
Dostal: 238 poděkování

Re: Nová evropská směrnice

Nový příspěvek od Silesia »

mě jde spíš o tu oznamvací povinnost
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3140
Dal: 11 poděkování
Dostal: 497 poděkování

Re: Nová evropská směrnice

Nový příspěvek od Jednorozec »

No jenže něco jiného je společenství států se společným trhem a ochranou hranic a něco zcela jiného je "koordinace" zákonů. Normální ztráta suverenity....