Novela zákona o policii umožňující shromažďování osobních údajů

Diskuze o důležitých či zajímavých tématech, jež přímo nesouvisí s dětmi, pedofilií či reakcemi na články v médiích.
Uživatelský avatar
pbd
Administrátor
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 0
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 373
Dal: 320 poděkování
Dostal: 400 poděkování

Novela zákona o policii umožňující shromažďování osobních údajů

Nový příspěvek od pbd »

Vláda 13. 11. 2019 předložila poslanecké sněmovně návrh novely zákona o policii, podle níž by policie mohla jako důkaz před soudem použít poznatky získané tajnými službami a z důvodu ochrany osob a přecházení terorizmu by se jí rozšířila možnost shromažďovat o lidech citlivé osobní údaje, včetně sexuální orientace.

Důvodová zpráva uvádí:
K bodu 24 (§ 79 odst. 3):

Policie plní celou řadu úkolů, jejichž úspěšné splnění vyžaduje znalost citlivých osobních údajů. Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, náboženském, filosofickém nebo politickém přesvědčení, členství v odborové organizaci, zdravotním stavu, sexuálním chování nebo sexuální orientaci může policie dle nyní účinného znění § 79 odst. 3 pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného činu nebo přestupku. Platí tedy, že pro jiné (obdobně závažné úkoly) nyní tyto údaje shromažďovat nelze. Ovšem např. při zajišťování ochrany osob, zejména při postupech dle zákona o ochraně
svědka, ale i při poskytování krátkodobé ochrany dle § 50 zákona o policii, je naprosto klíčové dozvědět se o chráněné osobě co největší množství informací tak, aby bylo možné stanovit veškerá potenciální zdroje rizik a přizpůsobit jim způsoby zajištění ochrany.

Poskytování ochrany dle zákona o ochraně svědka je velmi specifické a realizuje se skutečně až v situacích, kdy není možné zajistit bezpečnost a zdraví osob mírnějším způsobem. Je nutné mít na zřeteli to, že poskytování zvláštní ochrany a pomoci se netýká jen samotných chráněných osob a jejich blízkých, ale také policistů, kteří se na tomto procesu podílejí a dalších více či méně zainteresovaných osob.

Úkoly policie jsou obecně dány ve dvou liniích, linii trestně právní (přestupkové) a linii ochrany osob. Trestně právní linie již oprávnění ke zpracování všech osobních údajů má. Návrh má zajistit, aby i v linii zajišťující ochranu osob bylo možné zpracovávat všechny osobní údaje potřebné pro plnění tohoto úkolu.

Policie dále nemá doposud zákonné zmocnění ke shromažďování údajů o náboženském nebo politickém přesvědčení u zájmových osob z hlediska preventivně bezpečnostních opatření, tak jako je tomu v jiných evropských státech (SRN, Francie..). Teroristické trestné činnosti se dopouští především osoby, které prošly procesem radikalizace, k jejich odhalení však bezpečnostní složky nezbytně potřebují mít možnost shromažďovat a pracovat s citlivými osobními údaji.

Znění je po schválení zákona 111/2019 Sb. předkládáno již vůči nové podobě § 79 zákona o policii, tj. jako novela odstavce 3. Zákonem 111/2019 Sb. byly kromě jiného zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé údaje), kterým je poskytována zvýšená ochrana, rozšířeny o etnický původ, zdravotní stav a sexuální orientaci.

Směrnice 2016/680(EU) vyžaduje v čl. 10, aby tyto zvláštní kategorie osobních údajů byly zpracovány pouze, pokud existují vhodné záruky a pokud je zpracování povoleno právem Unie nebo členského státu, případně jde o ochranu životně důležitých zájmů nebo jde o údaje zjevně zveřejněné subjektem údajů.

Navrhovaná změna tak představuje rozšíření zákonného titulu pro zpracování ve smyslu čl. 10 odst. 1 písm. a) výše uvedené směrnice pro účely, které spadají pod čl. 1(1) téže směrnice, tj. ochranu určitých osob a ochranu před teroristickými hrozbami.

Ochranou osob se rozumí jak krátkodobá ochrana osoby, tak ochrana svědka a jemu blízkých osob, přičemž obě tyto policejní činnosti jednoznačně spadají pod policejně prováděnou prevenci trestné činnosti, jakož i pod ochranu před hrozbami pro veřejnou bezpečnost, ochrana svědka je též součástí plnění policejních úkolů v rámci vyšetřování a stíhání trestné činnosti.

Předcházení a odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu spadá pod účely prevence a odhalování trestných činů a ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení. Jak je uvedeno výše, teroristické trestné činnosti předchází proces radikalizace, který úzce souvisí s vývojem náboženského (a)nebo politického přesvědčení pachatelů. Pro vyhodnocení rizikovosti konkrétních osob je proto nutné shromažďovat údaje vypovídající o
náboženském přesvědčení nebo politických názorech zejm. u osob, u kterých není dána konkrétní souvislost s již spáchanými teroristickými trestnými činy, nebo s připravovanými teroristickými trestnými činy, které jsou policii známy alespoň na úrovni podezření. Jde tedy o případy, kdy dosavadní znění novelizovaného ustanovení brání policii přistupovat k jednotlivcům jako k jednotlivcům a nikoli jen jako ke členům určité skupiny (např. ženy muslimského vyznání ve výkonu trestu).