Google v Gmailu a Disku hledá karikatury sexuálního zneužívání dětí. (rychlofky)

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3599
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1565 poděkování

Google v Gmailu a Disku hledá karikatury sexuálního zneužívání dětí. (rychlofky)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Google v Gmailu a Disku hledá karikatury sexuálního zneužívání dětí. Podobný obsah je nelegální v USA a je možné ho detekovat pomocí stejnýhc mechanismů jako u fotografií.Over the last two decades, tech giants have had to deal with an ever-growing deluge of videos and images of child sexual abuse on their platforms. As Apple recently found out, it’s a difficult problem to solve, where scanning people’s devices and online accounts for illegal content can lead to concerns about privacy.

But it isn’t just explicit photos and videos of underage children that Silicon Valley’s biggest companies are trying to find and erase from their servers. They’re also looking for cartoons depicting graphic acts involving children, as revealed by a recent search warrant asking Google to provide information on a suspect who allegedly owned such animations.

That kind of content is potentially illegal to own under U.S. law and can be detected by Google's anti-child sexual material (CSAM) systems, a fact not previously discussed in the public domain, the warrant reveals. Google has long acknowledged that its code can look out for child abuse using two technologies. The first uses YouTube-designed software that looks out for "hashes" of previously-known illegal content. Such hashes are alphanumeric representations of a file, meaning a computer can scan files within, for instance, a Gmail email and it'll raise a flag if there's a file with the same hash as the illicit photo or video. Google also uses machine learning tools to look at files and analyze them for any sign they're of abused children.

It's not clear which of those two technologies were used in late 2020 in Kansas, when Google detected “digital art or cartoons depicting children engaged in sexually explicit conduct or engaged in sexual intercourse” within a Drive account, according to the warrant. It goes on to detail the graphic images, which included what appeared to be sexually explicit cartoons of underage boys. As per its legal requirements, Google handed information on what it found, as well as the IP addresses used to access the images, to the National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), which then passed on the findings to the DHS Homeland Security Investigations unit. Investigators used the IP addresses provided by Google to identify the suspect as the alleged owner of the cartoons, and searched his Google account, receiving back information on emails to and from the defendant.

It appears the suspect may actually be a known artist. As no charges have been filed, Forbes isn’t publishing his name, but the man identified in the warrant had won several small Midwest art competitions, and one artwork from the 1990s had been mentioned in a major West Coast newspaper.

This may concern some artists who draw or depict nudes. But the law around cartoon imagery is worded so as to provide some protection for anyone sharing animations of children engaging in sexual conduct for the sake of art or science. A prosecutor trying to convict anyone possessing such material would have to prove that the relevant images were “obscene” or lacked “serious literary, artistic, political, or scientific value.”

Google, meanwhile, has in recent years released transparency reports showing how many times it reports issues to NCMEC. The figures reveal a disturbing trend. In the first six months of 2021, it found more than 3.4 million pieces of potentially illegal content in 410,000 separate reports. That was up from 2.9 million in 365,000 reports in the last six months of 2020, and well over double that from January to June 2020, when 1.5 million pieces of CSAM material were discovered and reported to NCMEC in 180,000 reports.

At the time of publication, Google hadn’t provided comment on the cartoon case and how it detects animated imagery in Google accounts. The Department of Justice in Kansas had not responded to a request for comment. Attempts to email the addresses listed for the defendant in the warrant were unsuccessful, the Gmail account appearing to be disabled.

Given the recent furore over how Apple planned to scan iPhone images for CSAM, a move it ended up delaying after criticism that it was compromising user privacy, the spotlight has been turned on how other tech giants deal with the issue. As Google doesn't end-to-end encrypt its communications tools like Gmail or its file storage tech like Drive, it's still possible for the tech company to scan for illegal content. And as it has no plans to introduce those features, law enforcement can still rely on Google to warn NCMEC when abuse happens on its servers.

Whether the majority of users will want Google to scan people's accounts so it can help find child abusers, or have improved privacy with end-to-end encryption instead, the Mountain View, California-based business will have to struggle with that balance in perpetuity. The same goes for any one of its rivals.Deep L:

Google prověřuje Gmail a Disk kvůli karikaturám sexuálního zneužívání dětí

V posledních dvou desetiletích se technologičtí giganti museli vypořádat se stále rostoucím přílivem videí a snímků sexuálního zneužívání dětí na svých platformách. Jak nedávno zjistila společnost Apple, jedná se o obtížně řešitelný problém, kdy skenování zařízení a online účtů lidí kvůli nelegálnímu obsahu může vést k obavám o soukromí.

Nejsou to však jen explicitní fotografie a videa nezletilých dětí, které se největší společnosti v Silicon Valley snaží najít a vymazat ze svých serverů. Hledají také kreslené filmy zobrazující grafické akty s dětmi, jak odhalil nedávný příkaz k prohlídce, který žádal společnost Google o poskytnutí informací o podezřelém, který údajně takové animace vlastnil.

Tento druh obsahu je podle amerických zákonů potenciálně nelegální vlastnit a může být odhalen systémy společnosti Google pro boj s dětským sexuálním materiálem (CSAM), což je skutečnost, o které se dříve na veřejnosti nehovořilo, jak vyplývá z příkazu k prohlídce. Společnost Google již dlouho přiznává, že její kód dokáže vyhledávat zneužívání dětí pomocí dvou technologií. První využívá software navržený společností YouTube, který vyhledává "hashe" dříve známého nezákonného obsahu. Takové hashe jsou alfanumerické reprezentace souboru, což znamená, že počítač může skenovat soubory například v e-mailu Gmail a upozorní na to, pokud se v něm nachází soubor se stejným hashem jako nezákonná fotografie nebo video. Společnost Google také používá nástroje strojového učení, které se dívají na soubory a analyzují je, zda neobsahují známky zneužití dětí.

Není jasné, která z těchto dvou technologií byla použita koncem roku 2020 v Kansasu, kdy Google podle příkazu k prohlídce zjistil v rámci účtu Drive "digitální umění nebo karikatury zobrazující děti zapojené do sexuálně explicitního chování nebo účastnící se pohlavního styku". V příkazu jsou dále podrobně popsány grafické obrázky, které zahrnovaly zřejmě sexuálně explicitní karikatury nezletilých chlapců. V souladu se svými zákonnými požadavky předala společnost Google informace o nalezených snímcích a IP adresy, které byly použity k přístupu k obrázkům, Národnímu centru pro pohřešované a zneužívané děti (NCMEC), které pak zjištění předalo oddělení pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti ministerstva vnitra. Vyšetřovatelé použili IP adresy poskytnuté společností Google k identifikaci podezřelého jako údajného vlastníka kreslených obrázků a prohledali jeho účet na Googlu, přičemž obdrželi zpět informace o e-mailech odeslaných obviněnému a od něj.

Zdá se, že podezřelý může být skutečně známým umělcem. Vzhledem k tomu, že nebylo vzneseno žádné obvinění, Forbes jeho jméno nezveřejňuje, ale muž identifikovaný v příkazu k prohlídce vyhrál několik malých uměleckých soutěží na Středozápadě a jedno dílo z 90. let bylo zmíněno ve velkých novinách na západním pobřeží.

To se může týkat některých umělců, kteří kreslí nebo zobrazují akty. Zákon týkající se kreslených obrázků je však formulován tak, aby poskytoval určitou ochranu všem, kdo sdílejí animace dětí, které se věnují sexuálnímu chování v zájmu umění nebo vědy. Státní zástupce, který by chtěl odsoudit někoho, kdo takový materiál vlastní, by musel prokázat, že příslušné obrázky jsou "obscénní" nebo postrádají "vážnou literární, uměleckou, politickou nebo vědeckou hodnotu".

Společnost Google mezitím v posledních letech zveřejnila zprávy o transparentnosti, z nichž vyplývá, kolikrát NCMEC nahlásila problémy. Čísla odhalují znepokojivý trend. V prvních šesti měsících roku 2021 našla ve 410 000 samostatných hlášeních více než 3,4 milionu kusů potenciálně nezákonného obsahu. To je více než 2,9 milionu kusů v 365 000 hlášeních v posledních šesti měsících roku 2020 a výrazně více než dvojnásobek oproti období od ledna do června 2020, kdy bylo objeveno a NCMEC nahlášeno 1,5 milionu kusů materiálu CSAM ve 180 000 hlášeních.

V době zveřejnění článku společnost Google neposkytla komentář k případu kreslených filmů a k tomu, jakým způsobem zjišťuje animované obrázky v účtech Google. Ministerstvo spravedlnosti v Kansasu na žádost o komentář nereagovalo. Pokusy o zaslání e-mailu na adresy uvedené u obviněného v příkazu k prohlídce byly neúspěšné, účet Gmail byl zřejmě deaktivován.

Vzhledem k nedávnému rozruchu, který vyvolal způsob, jakým společnost Apple plánovala skenovat snímky z iPhonů kvůli CSAM, což nakonec odložila po kritice, že tím ohrožuje soukromí uživatelů, se pozornost obrátila na to, jak se s tímto problémem vypořádávají ostatní technologičtí giganti. Vzhledem k tomu, že společnost Google své komunikační nástroje, jako je Gmail, nebo technologie pro ukládání souborů, jako je Disk, nešifruje end-to-end, je stále možné, aby tato technologická společnost skenovala nelegální obsah. A protože neplánuje tyto funkce zavést, mohou se orgány činné v trestním řízení stále spoléhat na to, že Google upozorní NCMEC, když dojde ke zneužití na jeho serverech.

Ať už bude většina uživatelů chtít, aby Google skenoval účty lidí, aby mohl pomoci najít pachatele zneužívání dětí, nebo aby místo toho měl lepší soukromí s end-to-end šifrováním, bude muset firma se sídlem v kalifornském Mountain View s touto rovnováhou trvale bojovat. Totéž platí pro kteréhokoli z jejích konkurentů.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
podivin
Správce poradny
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 2
ve věku do: 40
Výkřik do tmy: Srdce plné lásky přetéká v slzách očima *** Když někoho miluješ, znamená pro tebe víc než ty sám a chceš pro něj jen to nejlepší, ikdyby to tobě mělo působit bolest *** Ikdyž jsou to "jen" děti, mají mou úctu a chovám se k nim slušně *** Moc, peníze ani sex nemůžou nahradit dětskou radost, smích a lásku. *** Čiň, co chceš, pokud nikomu neškodíš *** Každý čin se ti třikrát vrátí
Příspěvky: 1180
Dal: 1063 poděkování
Dostal: 553 poděkování

Re: Google v Gmailu a Disku hledá karikatury sexuálního zneužívání dětí. (rychlofky)

Nový příspěvek od podivin »

Tak pro Google easy - jen přidá trigger/upozornění k těm indexům, co už má z Gmailu a Gdisku vytvořené.

No, ten 1GB na protonu se bude hodit na privátní intimní věci (pro šťouraly nic nelegálního).
Je mi krásně smutno. Tequila chutná nejlíp se solí. Při sprchování není vidět pláč. S plným srdcem lásky žiji prázdné dny.
Now I know that I am a dreamer, Believing in a world that isn't there
You are my little something, It's like you came from nothing, And now you're everything to me
Život nemá tlačítko Restart - promrhané roky nelze vrátit a prožít znovu
Uživatelský avatar
Dream
Registrovaný uživatel
Varování: 7
Výkřik do tmy: Pedofil je člověk, který chce dávat dětem lásku a miluje je, což společnost nechápe a považuje to za odporné svinstvo. A nezlobte se na mě, láska přeci není zlo.
Příspěvky: 120
Dal: 5 poděkování
Dostal: 47 poděkování

Re: Google v Gmailu a Disku hledá karikatury sexuálního zneužívání dětí. (rychlofky)

Nový příspěvek od Dream »

Asi bude nejlepší, když nebudeme žádnou techniku používat a vrátíme se k žití, jako ve středověku.
Uživatelský avatar
Smazaný uživatel (gabajaza)

Re: Google v Gmailu a Disku hledá karikatury sexuálního zneužívání dětí. (rychlofky)

Nový příspěvek od Smazaný uživatel (gabajaza) »

Každý normální člověk by měl použít šifrování předtím, než svá data svěří cloudovým úložištím. Programů je celá řada. Nijak mě to ani nepřekvapuje, že je obsah nahraných dat kontrolován a analyzován. Šifrování by tak mělo být samozřejmostí, řekl bych takřka povinností.

Zapomeňte na nějaký Google Disk, který vám nabídne trapných 15 GB zdarma. Já používám Deego. To nabízí 100 GB zdarma. Jedinou podmínkou je, že se jednou ročně přihlásíte do svého účtu. Svá data můžete před nahráním zašifrovat pomocí Veracryptu anebo pomocí Cryptomatoru, který je přímo určen pro cloudová úložiště.
Naposledy upravil(a) pbd dne sobota 25. 12. 2021, 17:23:42, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Opraven odkaz na Cryptomator (odmazána uvozovka na konci)
Uživatelský avatar
Zappart
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 5
ve věku do: 36
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 138
Dal: 780 poděkování
Dostal: 131 poděkování

Re: Google v Gmailu a Disku hledá karikatury sexuálního zneužívání dětí. (rychlofky)

Nový příspěvek od Zappart »

Cykle02 píše: středa 22. 12. 2021, 11:16:19 ...Google podle příkazu k prohlídce zjistil v rámci účtu Drive "digitální umění nebo karikatury zobrazující děti zapojené do sexuálně explicitního chování nebo účastnící se pohlavního styku". V příkazu jsou dále podrobně popsány grafické obrázky, které zahrnovaly zřejmě sexuálně explicitní karikatury nezletilých chlapců. V souladu se svými zákonnými požadavky předala společnost Google informace o nalezených snímcích a IP adresy, které byly použity k přístupu k obrázkům, Národnímu centru pro pohřešované a zneužívané děti (NCMEC), které pak zjištění předalo oddělení pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti ministerstva vnitra. Vyšetřovatelé použili IP adresy poskytnuté společností Google k identifikaci podezřelého jako údajného vlastníka kreslených obrázků a prohledali jeho účet na Googlu, přičemž obdrželi zpět informace o e-mailech odeslaných obviněnému a od něj.
No, já doufám, že ty pohřešované a zneužité kreslené děti našli a předali jejich kresleným rodičům. A doufám, že autora vyšetřovatelé vypátrali a nakreslili obrázek jak sedí za mřížemi.
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nemiluju holčičky, protože jsem pedofil. Jsem pedofil, protože miluju holčičky.
Příspěvky: 1105
Dal: 1423 poděkování
Dostal: 588 poděkování

Re: Google v Gmailu a Disku hledá karikatury sexuálního zneužívání dětí. (rychlofky)

Nový příspěvek od Dreamer »

Zappart píše: pátek 24. 12. 2021, 20:24:35 No, já doufám, že ty pohřešované a zneužité kreslené děti našli a předali jejich kresleným rodičům. A doufám, že autora vyšetřovatelé vypátrali a nakreslili obrázek jak sedí za mřížemi.
*heart* děkuju
Uživatelský avatar
Pistácie

Re: Google v Gmailu a Disku hledá karikatury sexuálního zneužívání dětí. (rychlofky)

Nový příspěvek od Pistácie »

Prim píše: čtvrtek 23. 12. 2021, 18:56:02 Zapomeňte na nějaký Google Disk, který vám nabídne trapných 15 GB zdarma. Já používám Deego. To nabízí 100 GB zdarma. Jedinou podmínkou je, že se jednou ročně přihlásíte do svého účtu. Svá data můžete před nahráním zašifrovat pomocí Veracryptu anebo pomocí Cryptomatoru, který je přímo určen pro cloudová úložiště.
Našel jsem něco ještě lepšího než Deego, co říkáte na 1024 GB? Bez placení a dalších podmínek. Jedinou nevýhodou je,že k registraci to nepodporuje všechny emailové adresy. Z česka se můžete registrovat jen přes seznam. Nebo můžete použít gmail.

Terabox
https://www.terabox.com/ (1024 GB v Cloudu)