Mediální prezentace sexuálního zneužívání dětí (Jana Hašková, Diplomová práce, 2013)

Diskuze o důležitých či zajímavých tématech, jež přímo nesouvisí s dětmi, pedofilií či reakcemi na články v médiích.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3602
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1565 poděkování

Mediální prezentace sexuálního zneužívání dětí (Jana Hašková, Diplomová práce, 2013)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Katedra teologické etiky
Vedoucí práce: PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
Studijní program: Teologie
Studijní obor: Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika

Praha 2013


Anotace

Diplomová práce s názvem Mediální prezentace sexuálního zneužívání dětí si klade za cíl popsat, jakým způsobem média prezentují pachatele a oběti sexuálního zneužívání dětí, a zjištění vztáhnout k právním a etickým souvislostem ochrany obětí a pachatelů. Teoretická část práce vymezuje sociokulturní regulativy a sexuální zneužívání se zaměřením na dětské oběti a dospělé pachatele včetně jejich zákonně vymezené ochrany. Představena jsou média a jejich funkce v souvislosti s pravidly, jež se týkají zveřejňování informací s aplikací na informace o sexuálním zneužívání. V praktické části byla provedena obsahová analýza sexuálního zneužívání dětí v tištěných médiích. Analyzovány jsou pojmy použité k popisu pachatele, oběti a činu v článcích o sexuálním zneužívání dětí, jež byly vydány v průběhu měsíce v denících Blesk a Mladá Fronta Dnes. Analýza ukázala, že nedostatečně je chráněna identita obětí a pachatelů a u pachatelů v některých případech nejsou respektována jejich procesní práva. Použité pojmy ukazují čtenáři, jak pachatele, oběť a čin hodnotit. Objevuje se tendence stranit rodinným pachatelům sexuálního zneužívání a souhlasně s literaturou se projevují tendence k genderovým zkreslením. Práce potvrzuje otazníky nad implicitním a explicitním mediálním předáváním hodnot.

Klíčová slova média – mediální prezentace – sexuální zneužívání dětí – oběti a pachatelé sexuálního zneužívání dětí – zákonná ochrana obětí a pachatelů sexuálního zneužívání

Obsah
ÚVOD ... 9
1 SOCIOKULTURNÍ REGULATIVY ... 11
1.1 Sociální normy ... 12
1.1.1 Mediální norma ... 12
1.1.2 Norma v sexuální oblasti ... 13
1.2 Zacházení s odchylkou od normy: sociální kontrola a sankce ... 16
1.2.1 Sociokulturní regulativy podle míry sankcí ... 18
2 SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ: DĚTSKÉ OBĚTI A DOSPĚLÍ PACHATELÉ ... 22
2.1 Dětství ... 22
2.2 Podoby sexuálního zneužívání dětí ... 22
2.3 Odhadovaný výskyt ... 24
2.4 Osudy obětí ... 26
2.4.1 Příběh s rodinným pachatelem. 26
2.4.2 Příběh s pachatelem vně rodiny ... 31
2.5 Osudy pachatelů ... 35
2.5.1 Příběh pachatele ... 36
2.6 Sexuální zneužívání jako trestný čin: legislativní vymezení pojmů ... 42
2.6.1 Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.. 42
2.6.2 Oběť v zákoně.. 46
2.6.3 Pachatel v zákoně ... 49
3 ZÁKONNÁ OCHRANA OBĚTÍ A PACHATELŮ SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ.. 52
3.1 Zákonná ochrana oběti ... 52
3.1.1 Ochrana dětí: zákon o SPOD ... 52
3.1.2 Výslech osoby mladší patnácti let ... 58
3.2 Zákonná ochrana pachatele ... 60
3.2.1 Odlišná právní situace: deviantní a nedeviantní chování ... 61
3.2.2 Procesní práva.. 63
3.2.3 Práva ve výkonu trestu. 65
3.2.4 Práva ve výkonu ochranné léčby ... 69
4 MÉDIA A JEJICH PŮSOBENÍ ... 73
4.1 Vymezení a druhy médií ... 73
4.1.1 Horká média.. 74
4.1.2 Chladná média ... 75
4.1.3 Nová média ... 76
4.2 Funkce médií ... 79
4.3 Média a pravidla zveřejňování informací ... 82
4.3.1 Legislativa.. 83
4.3.2 Etika ... 86
4.3.3 Ochrana osobních údajů a ochrana osobnosti ... 88
5 SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ V MÉDIÍCH: PRÁVNÍ A ETICKÉ SOUVISLOSTI ... 91
5.1 Příklady ze světa ... 92
5.2 Situace u nás ... 97
6 VÝZKUMNÁ ČÁST: OBSAHOVÁ ANALÝZA TIŠTĚNÝCH MÉDIÍ ... 100
6.1 Výzkumný postup a výběr vzorku ... 100
6.1.1 Rozhovory 100
6.1.2 Obsahová analýza ... 101
6.1.3 Postup v krocích ... 104
6.2 Výsledky obsahové analýzy 104
6.2.1 Srovnání popisů podle zastoupení v denících Blesk a Mladá Fronta Dnes ... 105
6.2.1a Popis pachatele ... 106
6.2.1b Popis oběti ... 108
6.2.1c Popis činu ... 109
6.2.1d Srovnání titulků ... 111
6.2.2 Srovnání popisů podle genderového zastoupení.. 111
6.2.2a Pachatelé muži a ženy. 111
6.2.2b Oběti chlapci a dívky.. 112
6.2.2c Čin ... 113
6.2.2d Srovnání titulků ... 115
6.2.3 Srovnání popisů podle zneužití v rodině a vně rodiny ... 116
6.2.3a Pachatelé v rámci rodiny a vně rodiny ... 116
6.2.3b Oběti v rámci rodiny a vně rodiny ... 117
6.2.3c Popis činu v rámci rodiny a vně rodiny ... 118
6.2.3d Srovnání titulků ... 119
6.2.4 Ochrana pachatele? ... 120
6.2.5 Ochrana oběti? ... 121
6.3 Interpretace výsledků ... 122
7 DISKUSE ... 126
7.1 Diskuse s teoretickými zdroji. 126
7.1.1 Vzpomínky pachatele vs. mediální prezentace jeho činu ... 126
7.1.2 Mediální obraz pachatelů vs. reálná podoba jevu ... 128
7.1.3 Genderové odlišnosti v mediální prezentaci ... 130
7.1.4 Prodej špatné zprávy vs. společenská odpovědnost ... 131
7.1.5 Kdo je „dítě“? ... 133
7.1.6 Vymezení sexuálního zneužívání v zákonech vs. v odborné literatuře.. 133
7.2 Povaha údajů a možnosti zobecnění výsledků ... 134
ZÁVĚR ... 137
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ... 139
SEZNAM TABULEK V TEXTU ... 148
SEZNAM PŘÍLOH ... 149
SEZNAM TABULEK V PŘÍLOHÁCH ... 150
PŘÍLOHY ... 151
TABULKY ... 206


ÚVOD
Jako téma této práce jsem zvolila problematiku mediální prezentace sexuálního zneužívání dětí. Téma je aktuální zvláště v dnešní době, ve které je člověk ze všech stran obklopen přemírou informací, a média jsou denně plná takzvaných senzací. Sexuální zneužívání dětí je jednou z takovýchto senzací, které „prodávají noviny“.

Fenomén sexuálního zneužívání dětí mě zajímá po celou dobu mého vysokoškolského studia. Svoji bakalářskou práci na téma Pachatelé sexuálních deliktů na dětech jsem úspěšně obhájila. Protože zmiňovaná problematika je rozsáhlá, rozhodla jsem se jí nadále věnovat z poněkud jiného úhlu, z hlediska mediální prezentace.

Při volbě tématu a cílů práce jsem předpokládala, že je určitá nerovnost v tom, jakým způsobem jsou mediálně prezentovány oběti a pachatelé. Vedlo mě k tomu přesvědčení, že nejen oběti, ale i pachatelé sexuálního zneužívání dětí jsou v médiích nedostatečně chráněni. Domnívala jsem se, že způsob, jakým média pachatele, oběti a čin prezentují, podporuje nesnášenlivost vůči pachatelům. Tento způsob umocňuje představu pachatele sexuálního zneužívání jako sadistického, deviantního násilníka a představu oběti jako bezbranného dítěte.

Na základě předporozumění jsem pro svoji práci zvolila tyto cíle: 1. Popsat, jakým způsobem média prezentují pachatele a oběti sexuálního zneužívání dětí. 2. Vztáhnout zjištění k souvislostem ochrany obětí a pachatelů.

Pro splnění uvedených cílů jsem se rozhodla zmapovat fenomén sexuálního zneužívání dětí v médiích se zaměřením na zákonnou ochranu obětí a pachatelů. Teoreticky se zorientuji v sociokulturních regulativech a v právních a etických souvislostech sexuálního zneužívání se zaměřením na dětské oběti a dospělé pachatele a jejich zákonnou ochranu. Zaměřím se též na 9 působení médií a na pravidla, jimiž je upravováno mediální zveřejňování informací s důrazem na oblast sexuálního zneužívání.

V praktické části provedu obsahovou analýzu tištěných médií. Časové období zvolím na základě rozhovorů, které provedu v kuřimské věznici s pachateli sexuálních deliktů na dětech. Za uvedené časové období vyhledám články o sexuálním zneužívání dětí a budu analyzovat prezentaci obětí a pachatelů. Výsledky analýzy budu interpretovat mimo jiné z pohledu ochrany obětí a pachatelů sexuálního zneužívání dětí.

...
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
podivin
Správce poradny
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 2
ve věku do: 40
Výkřik do tmy: Srdce plné lásky přetéká v slzách očima *** Když někoho miluješ, znamená pro tebe víc než ty sám a chceš pro něj jen to nejlepší, ikdyby to tobě mělo působit bolest *** Ikdyž jsou to "jen" děti, mají mou úctu a chovám se k nim slušně *** Moc, peníze ani sex nemůžou nahradit dětskou radost, smích a lásku. *** Čiň, co chceš, pokud nikomu neškodíš *** Každý čin se ti třikrát vrátí
Příspěvky: 1181
Dal: 1063 poděkování
Dostal: 553 poděkování

Re: Mediální prezentace sexuálního zneužívání dětí (Jana Hašková, Diplomová práce, 2013)

Nový příspěvek od podivin »

Vypráví, že v té době se nenáviděla. Uvádí ale, že ještě víc nenáviděla otce, který ji zneužíval. „Měla jsem v hlavě tu myšlenku. Zabít tátu. Ocitnout se těsně vedle něj, dostat se dovnitř s dlouhou a tenkou čepelí a obracet ji všemi směry. Nechat ho trpět tak, tak jak jsem trpěla já. Vyrvat z něj všechno, jak mi on vyrval panenství, tělo, nevinnost, dětství. Poslouchat, jak řve bolestí a utrpením noc za nocí. Zavřít ho do sklepa a tam ho mučit, aby všichni slyšeli jeho nářek, když ten můj neslyšel nikdo.“
Je mi krásně smutno. Tequila chutná nejlíp se solí. Při sprchování není vidět pláč. S plným srdcem lásky žiji prázdné dny.
Now I know that I am a dreamer, Believing in a world that isn't there
You are my little something, It's like you came from nothing, And now you're everything to me
Život nemá tlačítko Restart - promrhané roky nelze vrátit a prožít znovu