Jaké je to být pedofilem? Odpovězte na tři krátké otázky pro prezentaci v rámci konference sexuologů.
diskuze na fóru
dotazník

Dětská pornografie z pohledu legislativy

Diskuze o důležitých či zajímavých tématech, jež přímo nesouvisí s dětmi, pedofilií či reakcemi na články v médiích.
Teenbl
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a muži
ve věku od: 13
ve věku do: 25
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 641
Dal: 289 poděkování
Dostal: 496 poděkování

Dětská pornografie z pohledu legislativy

Nový příspěvek od Teenbl »

Už delší dobu zde plánuji otevřít téma ohledně (dětské) pornografie z pohledu naší i a zahraniční legislativy, důvodem pro to je, že zde velmi často zaznívá mnoho nesmyslů, polopravd atp ohledně této problematiky. Toto téma chci vést hlavně jako přehled výpisek a informací z odborné literatury, právních pramenů, judikatury atp. I přesto samozřejmě uvítám věcné komentáře a názory. Navíc si myslím, že pro pedofily je velmi podstatné vědět, co se za dětskou pornografii považuje, aby se vyhnuli případnému právnímu postihu, který může velmi snadno skončit i vězením.
Úplně v úvodu bych zde uvedl plné znění aktuálně paragrafů z českého trestního zákoníku týkajících se více dětské pornografie. Jsou zde samozřejmě i nějaké více či méně související.
Dále mám pak vybrány prozatím čtyři publikace zabývající se danou problematikou šířeji, dané zákony totiž opravdu nelze doslovně a selským rozum interpretovat.


§ 192 Trestního zákoníku
Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií

(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.
(2) Stejně bude potrestán ten, kdo prostřednictvím informační nebo komunikační technologie získá přístup k dětské pornografii.
(3) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, anebo
kdo kořistí z takového pornografického díla,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.


§ 193 Trestního zákoníku
Zneužití dítěte k výrobě pornografie

(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.


§ 191 Trestního zákoníku
Šíření pornografie

(1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Kdo písemné, fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo
a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo
b) na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
Naposledy upravil(a) Kasz dne sobota 22. 8. 2015, 19:51:14, celkem upraveno 1 x.
Teenbl
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a muži
ve věku od: 13
ve věku do: 25
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 641
Dal: 289 poděkování
Dostal: 496 poděkování

Re: Dětská pornografie z pohledu legislativy

Nový příspěvek od Teenbl »

Tak nakonec začnu trochu něčím jiným než jsem plánoval a to výčtem judikatury, která se týká pornografie a dětské pornografie obecně. Je toho moc, takže tu rozhodně nedám vše, spíš to nejzajímavější. První známější definice pornografie z judikatury pochází od Nejvyššího soudu USA z případu Jacobellius v. Ohio, kde ji soudce Steward definoval takto: V této chvíli sice nejsem schopen krátce a srozumitelně popsat pojem pornografie (obscenita), ale pokud to vidím, poznám to.
Podobné vyjádření pochází z disentu soudce Douglase z případu Miller v. California (1973), kde uvedl, že neexistují žádná ústavní pravidla pro rozhodnutí toho, co je a co není obscénní.( V USA trochu podobný pojem jako pornografie) Soud tak posuzuje vkus, přičemž „co šokuje mě, může být živobytím mého souseda“.

Další rozhodnutí, které vysvětluje jak USA obecně přistupuje k pornografii a obscénitě je případ Miller v. California, které definuje tři podmínky proto, aby dílo bylo obscéní(jedině pak si nezaslouží ústavní ochranu)
a) zda podle vnímání průměrného člověka, vycházejícího ze společenských standardů, může dané dílo posuzované jako celek působit na chlípnost
b) zda dílo popisuje zjevně urážlivým způsobem sexuální chování
c) zda dílo bráno jako celek postrádá vážnou literární, uměleckou, politickou či vědeckou hodnotu..

Hodní se taky zmínit, že dané rozhodnutí bylo přijato nejtěsnější možnou většinou a že tedy soudci v daných oblastech taky nemají vůbec jasno.

Nicméně daný test Miller byl v roce 1982 v rozhodnutí New York v. Ferber nejvyššího soudu odmítnut, protože u dětské pornografie nelze zohledňovat pouze obscenitu, i dílo, které není obscéní, musí být tedy právně postihnutelné. Konkrétně v tomto případě šlo o záznam dvou masturbujících pubertálních chlapců. Nicméně zde jasně padla podmínka zobrazení skutečných dětí. Argument přitom byl přijat jednomyslně a je jednoznačný, ochrana dětí před zneužíváním. Dále například toto potvrdil případ Osborne v. Ohio, který ale opět mluvil jen o ochraně skutečných dětí.

Velmi zajímavý rozsudek pochází opět z USA z roku 2002 - Ashcroft v. Free Speech Coalition, kde se řešilo, jak moc a jakým způsobem by měla být zakázána dětská pornografie, kde nedochází k zneužívání skutečných dětí a jde tedy o pornografii virtuální. Jednalo se přitom na reakci na dřívější zákon o dětské pornografii, který ji definoval velmi nejednoznačně. Soud danou definici shledal velmi vágní a nejasnou a v rozporu s ústavně chráněným právem svobody projevu (Dané právo je v USA mnohem silnější než v ČR a EU obecně). Konkrétně největší problém soud spatřoval v definování forem pornografie a dle tohoto rozhodnutí lze podle mnohých výkladů dojít k závěru, že psaná dětská pornografie je v USA naprosto legální.
Daný řešený zákon postihl díla, které nesplňovaly výše uvedené podmínky „testu“ Miller a Ferber. Soud dále zmínil, že daný zákaz by mohl stavět mimo zákon filmy jako Americká krása nebo drama Romeo a Julie. Uveden zde byl také mimo jiné příklad fotky 17leté dívky v nějaké sexuálně motivované pozici, která toto z principu splňovat nemusí.
V daném rozhodnutí jsou zajímavé i disenty, které zmiňují i v Čechách právní odborníci, a to, že ve chvíli, kdy se jasně řekne, že virtuální pornografie je legální, budou se mnozí přechovavatelé té reálné vymlouvat na to, že měli za to, že je virtuální. Ono totiž při dokonalosti počítačové animace to nemusí jít ihned poznat.

Nyní už konečně k něčemu z ČR. Je zde těch informací víc a hlavně jsou v češtině, takže půjde o trochu delší citaci z rozsudku Nejvyššího soudu s označením 7 Tdo 1077/2004.
V posuzovaném případě byly podle zjištění soudů na zajištěných nosičích portréty dětských modelů, dívek i chlapců, ve věku od 6 do 15 let, a to oblečených, zčásti svlečených i zcela nahých. Podle Nejvyššího soudu závěr o tom, zda nosiče vyráběné a šířené obviněným P. R. jsou pornografické, nelze činit v obecné rovině ohledně celého archivu jeho společnosti, ale závěr o pornografickém obsahu je nutno specifikovat ve vztahu ke konkrétním nosičům. V tomto směru tedy soudy nepochybily, když závěr vztáhly na nosiče specifikované ve výroku rozsudku okresního soudu.
Nejvyšší soud však současně zdůrazňuje, že závěr o pornografickém charakteru díla nelze dovozovat bez dalšího jen z toho, že je prezentováno za účelem uspokojení osob trpících sexuální deviací (pedofilií, hebefilií či efebofilií), tedy osob, pro které jsou sexuálně atraktivní nedospělé osoby, na místech nebo v médiích, které tyto osoby vyhledávají. Podle Nejvyššího soudu lze v souladu se závěry znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychologie se zaměřením na sexulogii PhDr. P. W., Ph.D., za pornografii jednoznačně považovat snímky obnažených dětských modelů v polohách vyzývavě prezentujících pohlaví, resp. zaujímajících polohy stimulující představu sexuálního styku s nimi. Na podporu tohoto závěru lze odkázat např. na čl. 2 písm. c) Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie, podle kterého se dětskou pornografií rozumí jakékoli zobrazování dítěte libovolnými prostředky při skutečných nebo předstíraných zřejmých sexuálních aktivitách či jakékoli zobrazování pohlavních orgánů dítěte k prvotně sexuálním účelům.
Ve světle této argumentace pak naproti tomu za pornografické nebude možno označit snímky zachycující oblečené dětské modely ani modely částečně či plně obnažené, které shora uvedená kritéria nenaplňují, takže u normálního jedince nevzbuzují sexuální asociace a působí sexuálně stimulujícím způsobem toliko na jedince pohlavně deviantního.


Další rozsudek pochází i od ústavního soudu v usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 606/03
Pornografické dílo může u normální osoby vyvolávat sexuální vzrušení, vedle toho však může tuto osobu sexuálně znechucovat či odpuzovat. Test pornografické povahy díla, který by měl být aplikován obecným soudem, spočívá na posouzení, zda celkový dojem díla způsobuje morální pohoršení osobě s běžným cítěním. Z tohoto pohledu jsou případné znalecké posudky o "uměleckém charakteru" díla či o jeho "osvětové a společensky prospěšné povaze" pro posouzení obecným soudem nerozhodné. Ústavní soud neakceptoval ani názor stěžovatele, že umělecká díla nemohou mít pornografický charakter ve smyslu § 205 tr. zákona. Ustanovení čl. 15 odst. 2 Listiny, zaručující svobodu umělecké tvorby, totiž nelze vykládat izolovaně, bez přihlédnutí k mezím svobody projevu zakotvených v čl. 17 odst. 4 Listiny, resp. čl. 10 odst. 2 Úmluvy. Napadenými rozsudky obecných soudů tudíž dle přesvědčení Ústavního soudu nebyl porušen čl. 10 Úmluvy.
Toto rozhodnutí je v ČR trochu jedinečné i protože jako jediné přímo explicitně mluví o ochraně svobody projevu ve vztahu k pornografii, jinak se obecně jedná o dost neprobádanou oblast a s výjimkou USA, zatím moc případů není.

Poslední dva rozsudky jsou už konkrétní případy, jeden z Švédska, kde byl někdo souzen za určité anime dp, dostalo se to až k nejvyššímu soudu a ten rozhodl, že je nevinný, protože v daném případě by měla mít přednost svoboda projevu. Dané rozhodnutí je trochu složitější, ale vzhledem k tomu, že je ve švédštině, tak vám toho moc neřeknu. Viz. Rozsudek Nejvyššího soudu Švédska ve věci č B990-11.
Další z Austrálie, tam to dopadlo opačně, došlo k odsouzení – jednalo se o erotické obrázky Barta Simpsona. Viz. McEWEN v. SIMMONS & ANOR (2008), New South Wales Supreme Court, NSWSC 1292

Překlady některých rozsudků pocházejí z BARTOŇ, Michal. Virtuální pornografie, limity svobody umělecké tvorby a svobody projevu a trestní zákon. Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 17, s. 617-654
Teenbl
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a muži
ve věku od: 13
ve věku do: 25
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 641
Dal: 289 poděkování
Dostal: 496 poděkování

Re: Dětská pornografie z pohledu legislativy

Nový příspěvek od Teenbl »

Tak teď něco na odlehčení. Celkem zajímavá je situace v Německu, jejich pojetí a dělení dětské pornografie je unikátní. Nebudu zde citovat celé zákony, spíš to základní, takové ty věci, jako tresty jsou horší, když je to organizovaná skupina, si domyslete.

§ 184b
Rozšiřování, nabývání a držení dětské pornografie

(1) Kdo pornografické písemnosti (§ 11 odstavec 3), jejichž obsahem je sexuální jednání dětí, na dětech nebo před dětmi (§ 176 odst. 1) (dětská pornografie)
1. rozšiřuje,
2. veřejně vystaví, vyvěsí, předvádí nebo jinak činí přístupným, nebo
3. vyrobí, odebere, dodá, skladuje, nabízí, oznamuje, vychvaluje, podnikne jednání za účelem dovozu nebo vývozu, aby je nebo z nich získané části použil ve smyslu čísla 1 nebo čísla 2 nebo aby umožnil někomu jinému takové použití,
trestá se trestem odnětí svobody od tří měsíců do pěti let.
(2) Stejně se trestá, kdo podnikne jednání za účelem, aby opatřil někomu jinému držení dětské pornografie, která reprodukuje skutečný děj nebo děj blízký skutečnosti.
(4) Kdo podnikne jednání za účelem, aby si opatřil držení písemností s dětskou pornografií, které reprodukují skutečný děj nebo děj blízký skutečnosti, trestá se trestem odnětí svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. Stejně se trestá, kdo drží v odstavci 1 označené písemnosti.
(5) Odstavce 2 a 4 neplatí pro jednání, která slouží výlučně k plnění služebních povinností nebo povinnosti v povolání podle práva.

Toto nepůsobí určitě nijak převratně na první pohled zaujme jen to, že mají v zákoně přímo zmíněné výjimky z trestnosti držení atd. Jenže Němci mají ještě jeden paragraf.

§ 184c
Rozšiřování, nabývání a držení pornografie s mladistvými

(1) Kdo pornografické písemnosti (§ 11 odst. 3) ), jejichž obsahem je sexuální jednání osob nebo na osobách nebo před osobami ve věku od čtrnácti do osmnácti let (pornografie s mladistvými),
1. rozšiřuje,
2. veřejně vystaví, vyvěsí, předvádí nebo jinak činí přístupným nebo
3. vyrobí, odebere, dodá, skladuje, nabízí, oznamuje, vychvaluje, podnikne jednání za účelem dovozu nebo vývozu, aby je nebo z nich získané části použil ve smyslu čísla 1 nebo čísla 2 nebo aby umožnil někomu jinému takové použití,
trestá se trestem odnětí svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.
(2) Stejně se trestá, kdo podnikne jednání za účelem, aby opatřil někomu jinému držení pornografie s mladistvými, které reprodukují skutečný děj nebo děj blízký skutečnosti.
(3) V případech odstavce 1 nebo odstavce 2 se uloží trest odnětí svobody od tří měsíců do pěti let, jestliže pachatel jedná po živnostensku nebo jako člen bandy, která se spolčila k pokračujícímu páchání takových činů, a písemnosti s pornografií mladistvých reprodukují skutečný děj nebo děj blízký skutečnosti.
(4) Kdo podnikne jednání za účelem, aby si opatřil držení písemností s pornografií mladistvých, které reprodukují skutečný děj, nebo kdo takové písemnosti má v držení, trestá se trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem. Věta 1 se nepoužije na jednání osob ve vztahu k takovým písemnostem s pornografií mladistvých, kterou oni vytvořili ve věku mladším osmnácti let se souhlasem vyobrazených osob.


Tedy Němci jasně rozlišují pornografii dětskou a tu s mladistvými ve věku 14-17let. Liší se tresty a hlavně se liší to, že přechování pornografie, kterou sami v dětství vytvořili není trestné, to je oproti jiným státům obrovský pokrok. Navíc jak u dětské pornografie, tak u té s mladistvými vyžadují, aby reprodukovali skutečný děj nebo děj podobný skutečnosti, což vede k tomu, že naprostou většinu virtuální dětské pornografie lze legálně přechovávat.
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Varování: 2
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1269
Dal: 440 poděkování
Dostal: 531 poděkování

Re: Dětská pornografie z pohledu legislativy

Nový příspěvek od simgiran »

Zaráží mě ten pojem písemnost. To asi nebude nejlepší překlad, předpokládám, že to bude mít obecnější význam.

Zdá se, že virtuální dětská pornografie v Německu trestná je, kromě vyhledávání a držení, které je trestné jen u reálné dětské pornografie. Je to polovičaté. Prostě došlo jim, že je blbé někoho zavírat za to, že se dívá na kreslené obrázky, ale protože je to fujky, tak ať nikoho nenapadne, aby to někde šířil.
Teenbl
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a muži
ve věku od: 13
ve věku do: 25
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 641
Dal: 289 poděkování
Dostal: 496 poděkování

Re: Dětská pornografie z pohledu legislativy

Nový příspěvek od Teenbl »

No je to překlad od předního českého právního nakladatelství. Je to tam časté, až budu mít přístup k plnému znění, ta sem můžu hodit i definici písemnosti. je to obecnější pojem.
No ono u šíření je jednoduše argument mravnosti společnosti
Teenbl
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a muži
ve věku od: 13
ve věku do: 25
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 641
Dal: 289 poděkování
Dostal: 496 poděkování

Re: Dětská pornografie z pohledu legislativy

Nový příspěvek od Teenbl »

Tak teď spíš něco kratšího, někteří byly možná překvapeni, že došlo v nedávné době k postihu i sledování dětské pornografie. Tady takové menší vysvětlení - Rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2004/68/SVV, o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii.

Pár citací podstatných částí z ní:
Tato směrnice harmonizuje v celé Evropské unii (EU) pravidla týkající se vymezení trestných činů v oblasti pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí a dětské pornografie. Také stanoví minimální sankce. Nové předpisy dále obsahují ustanovení směřující k potírání dětské pornografie na internetu a sexuální turistiky. Cílem směrnice je mimo jiné zabránit už odsouzeným pedofilům ve výkonu profesních činností zahrnujících přímé a pravidelné kontakty s dětmi.

Ve vztahu k dp vyžaduje tyto sankce:
dětská pornografie: držení, poskytování a výroba dětské pornografie a získávání přístupu k ní;

Celkem úsměvný by mohl soud ohledně dp v tomto případě:
Právnické osoby lze činit odpovědnými za trestné činy, které v jejich prospěch spáchá jakákoli osoba oprávněná právnickou osobu zastupovat nebo přijímat jejím jménem rozhodnutí.

Za značně problematické považuji toto ustanovení, může vést totiž k značné cenzuře i jiných věcí:
Dětská pornografie na internetu
Členské státy zajistí, aby byly neprodleně odstraněny internetové stránky obsahující nebo šířící dětskou pornografii, které jsou spravovány na jejich území, a budou usilovat o odstranění i těch stránek, které jsou spravovány mimo jejich území. Členské státy mohou přijmout opatření umožňující zablokovat uživatelům internetu na svém území přístup k těmto internetovým stránkám. Tato opatření musí být stanovena transparentním způsobem a musí poskytovat dostatečné záruky, že uživatelé budou o důvodech tohoto omezení informováni.