Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská práva

Diskuze o důležitých či zajímavých tématech, jež přímo nesouvisí s dětmi, pedofilií či reakcemi na články v médiích.
Karel Žák
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Ženy
ve věku od: 16
ve věku do: 30
Příspěvky: 108
Dal: 6 poděkování
Dostal: 269 poděkování

Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská práva

Nový příspěvek od Karel Žák »

Vzhledem k nutnosti užší spolupráce se zdejšími členy i návštěvníky webu jsem se konečně donutil zaregistrovat. Plánuji začít práci na "příručce pro pedofily", o které už tak dlouho na všech možných konferencích mluvím, ale skutek zatím utek. Rád bych se zde se členy, kteří budou ochotní přiložit ruku k dílu, radil na podobě a obsahu příručky, protože jen Vy nejlépe víte, co prožíváte a co Vám nejvíc pomohlo, pomáhá nebo může pomoci ke spokojenějšímu životu.

Zaregistroval jsem se při příležitosti dopisu, který plánuji již od semináři ve Zlíně napsat vládní zmocněnkyni pro lidská práva Mgr. Monice Šimůnkové. Vzhledem k tomu, že se nyní má projednávat novela Trestního zákoníku, rozhodl jsem se tímto emailem začít reagovat na současnou podle mého názoru zcela nelogickou situaci kolem dětské pornografie. Nevím, v jaké fázi je příprava novely nyní, nicméně až by došlo na projednávání novely v Poslanecké sněmovně, chtěl bych dopis podobného znění zaslat poslancům PS PČR prostřednictvím podatelny PS PČR, která text dopisu zařadí do sněmovního tisku a mají jej tak k dispozici všichni poslanci.

Pro začátek tedy přikládám plný text dopisu:

--------------------------------------------------------------------
Vážená paní magistro,
chtěl bych reagovat na Váš referát, který jste přednesla na semináři Dítě v krizi ve Zlíně a který se týkal ochrany práv dětí.

S ohledem na problematiku, které se již několik let věnuji, bych se rád v této své reakci dotkl problematiky dětské pornografie, ke které jste se ve svém sdělení vymezila jako v podstatě k jednoznačné záležitosti. Je velice snadné zaujmout k tomuto jistě neblahému společenskému jevu kategoricky odmítavý postoj, bohužel však jak tomu bývá u většiny problémů, zdánlivě jednoduchá řešení nemusejí být s ohledem na všechny okolnosti ta nejlepší.

O trestnosti výroby a šíření dětské pornografie s reálnými dětskými aktéry nelze spekulovat a zákonné normy vyspělých států jsou v tomto ohledu zcela správně jednoznačné. Výroba dětské pornografie s reálnými dětskými aktéry zcela samozřejmě předpokládá reálné sexuální zneužití nebo zneužívání dítěte. Podobně nelze připustit šíření takového materiálu především s ohledem na ochranu práv reálného záznamem zobrazeného/zachyceného dítěte - zřejmě těžko můžeme očekávat, že by dítě dalo kvalifikovaně dobrovolný souhlas s pořízením a následně též s šířením takového jeho osobu dehonestujícího materiálu. Trestnost výroby a šíření (zpřístupňování) dětské pornografie s reálnými aktéry je tedy zcela na místě.

Jako sporné však bylo sexuology vnímáno zavedení trestnosti přechovávání dětské pornografie. Vyvstává zde otázka, zda trestnost přechovávání dětské pornografie opravdu (po)vede ke snížení výskytu pohlavního zneužívání reálných dětí, jak je často argumentováno. Proti kriminalizaci přechovávání dětské pornografie vystoupili někteří odborníci z řad sexuologů (např. MUDr. Brzek in Nejezchlebová, 2007; MUDr. Trojan, 2007), kteří poukazovali na to, že pornografie (obecně) snižuje počet sexuálních trestných činů.

Sexuolog MUDr. Uzel (2005, str. 153) zastává názor, že zatímco výroba a šíření dětské pornografie jsou zřetelně škodlivé, její přechovávání pro soukromou potřebu je eticky indiferentní. Přechováváním dětské pornografie totiž není páchána žádná konkrétní škoda, společenská nebezpečnost ani chráněný zájem zde není zřejmý a následky činu jsou velmi sporné (Adlatus, 2004). Jedincům, kteří jsou bez svého vlastního přičinění sexuálně zaměřeni na děti (to, že je někdo sexuálně zaměřen na děti, ještě neznamená, že bude dětem jakkoliv ubližovat!), může dětská pornografie ve spojení s masturbací sloužit jako náhražková sexuální aktivita a představovat tak prevenci zneužívání skutečných dětí (Christensen, 1990); např. když byla v 60. letech v Dánsku dětská pornografie jednu dobu tolerována, klesl počet sexuálních deliktů vůči dětem (Kutchinsky, 1985).

Sexuoložka MUDr. Želmíra Herrová (2012) v rozhovoru pro magazín Ona Dnes uvádí, že „kvůli nesmyslnému zákazu držení dětské pornografie případy ublížení bohužel přibudou“. Podobně také sexuolog PhDr. Weiss (in Bumba, 2010) v rozhovoru pro Český rozhlas uvádí, že „pro mnohé pedofily právě dostupnost dětské pornografie je tím faktorem, který jim brání v tom, aby šli a zneužili dítě.“ Odkazuje přitom na studii s názvem Pornography and Sex Crimes in the Czech Republic (Diamond, Jozífková, Weiss, 2010), jíž je sám spoluautorem a která poukazuje na fakt, že dostupnost dětské pornografie snižuje sexuální násilí na dětech. Weiss (in Jílková, 2007; in Bumba 2010) proto navrhuje, aby byl zákon tolerantnější v případě produkce dětské pornografie, při jejíž výrobě nebylo zneužito žádné reálné dítě, tedy například v případě pornografie kreslené, počítačově animované nebo písemné. Také Zuzana Baudyšová (in Bumba, 2010), ředitelka Nadace Naše dítě, vyjádřila s tímto názorem souhlas: „Pozorování dětské pornografie deviantními nebo nemocnými osobami může znamenat určité odreagování jejich fantazie a zákon o jejím držení by tak opravdu mohl obsahovat určité výjimky vůči nemocným lidem. Je to otázka pro širokou diskuzi. Rozhodně by se ale mělo jednat o takový druh projekce, při jehož výrobě nebudou zneužívány děti.

Soudní znalec v oboru psychiatrie a sexuologie MUDr. Vladimír Šupina (2011) na XXIII. Bohnických sexuologických dnech vyslovil otázku, zda by nebylo vhodné a možné vytvořit zákonnou normu, která by umožnila vydávat parafilním pacientům DVD „na recept“, přičemž za optimální by považoval využití virtuálních pornografických děl.

Navzdory názorům odborníků však ani Evropská unie a ani český právní řád nijak nerozlišuje mezi dětskou pornografií s reálnými aktéry a dětskou pornografií, která nevznikla zneužitím reálného dítěte, tedy pornografie virtuální, kreslené, animované nebo psané. V současnosti hrozí za výrobu, šíření a přechovávání jakékoliv virtuálního pornografického díla, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo které zobrazuje dokonce i dospělou osobu jevící se být dítětem(!), stejná trestní sazba, jako za výrobu, šíření a přechovávání dětské pornografie s reálnými aktéry, tedy zachycující skutečné zneužívání dětí, přitom nejenom přechováváním, ale ani výrobou a šířením virtuální dětské pornografie není konkrétnímu dítěti páchána žádná újma. Naopak, lze spekulovat, zda pedofilně zaměřeným lidem právě takový druh materiálu nepomáhá ventilovat sexuální napětí a pomáhá jim tedy k tomu, aby v případných kritických chvílích odolali a nějakému reálnému dítěti pak neublížili.

Za nejproblematičtější ustanovení současného trestního zákoníku proto považuji fakt, že nerozlišuje dětskou pornografii, při které dochází k reálnému sexuálnímu zneužívání dětí, od dětské pornografie animované a písemné (trestní zákoník ji nikde výslovně nevylučuje a justiční praxe ji za dětskou pornografii považuje) a pornografie s osobou, jež se jeví být dítětem (výslovně zahrnuta do definice dětské pornografie v § 192).

Novela trestního zákoníku, kterou jste taktéž v referátu zmínila, navrhuje trestnost i pouhého pokusu získat přístup k dětské pornografii (navrhovaný § 192 odst. 2, současný odst. 2 by se podle návrhu přečísloval na odst. 3). Myslím si, že navrhované ustanovení je již za další hranicí toho, co je skutečně společensky nebezpečné a co způsobuje nebo by mohlo způsobit někomu reálnou újmu.

Na závěr dovolte malý příklad: Pokud se pedofilně zaměřenému jedinci bude zdát erotický sen a ráno po probuzení tento sen napíše na papír, podle aktuální úpravy Trestního zákoníku se dopustí výroby dětské pornografie - hrozí mu sazba až 3 roky odnětí svobody. Pokud si tento papír uloží do šuplíku, dopouští se přechovávání dětské pornografie - hrozí mu sazba až 2 roky (v již zmiňované novele se navrhuje snížení této sazby na 1 rok; je také otázkou, proč, zdá se totiž, že se tato sazba snižuje, protože se v praxi ukázalo, že ve skutečnosti se nejedná o nadmíru závažný a druhým lidem nebezpečný čin). Pokud dá tento sen přečíst svému kamarádovi, dopustí se šíření dětské pornografie - bude mu hrozit sazba až 3 roky odnětí svobody. A pokud by se pochlubil s tím, co se mu zdálo, např. na svém blogu na internetu (tedy prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě), dopouští se šíření dětské pornografie zvlášť účinným způsobem a bude mu hrozit sazba odnětí svobody až 6 let. Nabízí se tedy závěrečná otázka k zamyšlení: Komu ublížil, že mu hrozí takové tresty?

Zřejmě se shodneme, že zákony by měly chránit před činy, které někoho skutečně ohrožují, někomu reálně ubližují a nebo mají potenciál ublížit. Myslím si, že namísto kategorického a bezmyšlenkovitého schvalování kriminalizace jakýchkoliv pornografických děl, která zobrazují dítě, tedy i těch virtuálních, by bylo dobré zamyslet se nad všemi aspekty, které s takovou dětskou pornografií souvisejí, v širších souvislostech a především s odborníky, kteří se prací s lidmi, pro něž může být konzumace dětské pornografie "neškodným" ventilem jejich sexuálního pudu, dlouhodobě zabývají.

S pozdravem
Mgr. Karel Žák

V textu emailu odkazuji na tyto zdroje:

ADLATUS. Regulace pornografie [online]. 2004 [cit. 23. 2. 2009]. Dostupné na Internetu: <http://adlatus.wz.cz>.
BUMBA, Jan. Studie: Dostupnost dětské pornografie snižuje sexuální násilí na dětech. Rozhovor s Petrem Weissem a Zuzanou Baudyšovou pro Český rozhlas. 13. 12. 2010. Dostupné na internetu: <http://www.rozhlas.cz/zpravy/clovek/_zprava/823502>.
DIAMOND, M., JOZÍFKOVÁ, E., WEISS, P. Pornography and Sex Crimes in the Czech Republic. In: Archives of Sexual Behavior, 2010. Dostupné na internetu: <http://www.researchgate.net/publication/49644341_Pornography_and_sex_crimes_in_the_Czech_Republic>.
HERROVÁ, Želmíra. In: Někdy stačí polít partnera močí a je po problému, říká sexuoložka [online]. Rozhovor se sexuoložkou Želmírou Herrovou pro magazín Ona Dnes, 19. 3. 2012. Dostupné na internetu: <http://ona.idnes.cz/zelmira-herrova-deviant-musi-mit-svou-uchylku-rad-rika-sexuolozka-1dm-/vztahy-sex.aspx?c=A120305_210140_vztahy-sex_jup>.
CHRISTENSEN, F. M. Pornography: The other side. Praeger Publishers, New York, 1990.
JÍLKOVÁ, M. Povolme animované dětské porno, říká sexuolog Weiss. In: Mladá Fronta DNES, 9. 10. 2007. Dostupné na Internetu: <http://zpravy.idnes.cz/povolme-animovane-detske-porno-rika-sexuolog-weiss-fhs-/domaci.asp?c=A071009_115203_domaci_nad>.
KUTCHINSKY, B. Pornography and its Effects in Denmark and the United States: A Rejoinder and Beyond. In: Comparative Social Research. Volume 8. 1985, str. 301–330.
NEJEZCHLEBOVÁ, L. Zpověď MF DNES: Jsem pedofil a učím. In: Mladá fronta DNES, 10. 11. 2007. Dostupné na internetu: <http://zpravy.idnes.cz/zpoved-mf-dnes-jsem-pedofil-a-ucim-dl0-/domaci.asp?c=A071109_152603_domaci_ton>.
ŠUPINA, Vladimír. Pornografie, dětská pornografie, znalecké posuzování. In: XXIII. Bohnické sexuologické dny, sborník referátů, 2011, str. 103-105. ISBN 978-80-7204-783-3.
TROJAN, Ondřej. Pár slov k dětské pornografii [online]. 2007 [cit. 28. října 2008]. Dostupné na internetu: <http://www.sexualne.cz/novinky/?id=80>.
UZEL, R. Pornografie a komerční zneužívání dětí. In: Weiss, P. Sexuální zneužívání dětí. Grada. Praha, 2005. ISBN 80-247-0929-5.
--------------------------------------------------------------------

Pokud by měl někdo nějaké komentáře, připomínky nebo návrhy na vylepšení dopisu, budu rád, když mi zde do vlákna připíšete reakci, dopis jsem ještě nezasílal, plánuji tak učinit v průběhu tohoto týdne. Myslím si, že je třeba využít příležitosti, kdy se téma dětské pornografie probírá na parlamentní úrovni. Zároveň si myslím, že by nebylo od věci podobný text přeložit a zaslat též do Evropského parlamentu, aby i tam zkusili zapřemýšlet, zda by nebylo prospěšné nějakou vhodnou formou a po konzultaci s odborníky v zákonných normách a návrzích směrnic EU dětskou pornografii s reálnými aktéry od té virtuální odlišit. Je opravdu nesmyslné, aby někomu za vyvěšení textového zápisu snu, který se mu zdál, hrozilo 6 let vězení.

Jinak všechny zde moc zdravím. Sleduji tento web pravidelně, nechávám se i upozorňovat na novinky, takže jsem neustále v obraze, co se děje. Máte to tady hezké, myslím si, že je to ojedinělý projekt, který je sice zatím pořád ještě spíš v začátcích, ale o kterém se ještě v budoucnu bude hodně mluvit.

Ať se Vám všem daří!
Uživatelský avatar
ksoft

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od ksoft »

Ahoj to je velmi pekne od teba že sa tomu venuješ aj nadalej diki moc.

Mám len taku otázku či by nebolo možne tuto stranku taktiež propagovat ako preventívna činnost pre pedofilii a odkazovat na nas v tom emailu. Ako stránka ktora ponúka prevenciu a pomoc ludom s pedofilii aj s odbornikom panom Brzkom ktorý snami spolupracuje. Proste nech to má nejaky kredit

A taktiež sa zmienit o tom že pripravuješ priučku pre pedofilii. :)
Dan
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci
Příspěvky: 607
Dal: 75 poděkování
Dostal: 218 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od Dan »

Ano, s takovým dopisem - návrhem můžu víceméně souhlasit. Za zásadní považuju větu "Komu ublížil, že mu hrozí takové tresty?" vzhledem k virtuální, písemné dětské pornografii. Sám sobě si někdy kladu otázku zda můžu být třebas stíhán za publikaci některých svých literárních textů, které se (ač ve stylizované a literární podobě) blíží zobrazení sexuálních aktivit s dítětem. To že na mě takové obvinění dosud nepadlo (nebo padlo pouze v diskuzi) možná způsobuje jen to, že mám dosud tak málo čtenářů. Myslím, že víceméně nic přinejmenším podání trestního oznámení vzhledem k takovým textům nebrání.

Dovolím si trochu osobní a možná strategický návrh na možnou korekci. Obecně si myslím, že by se měl text dopisu jednotně zaměřit na pornografii virtuální, kreslenou, písemnou. Téma je uvedeno zamyšlením i nad problematičností držení dětské pornografie reálné, začínající odstavcem:
Jako sporné však bylo sexuology vnímáno zavedení trestnosti přechovávání dětské pornografie. Vyvstává zde otázka, zda trestnost přechovávání dětské pornografie opravdu (po)vede ke snížení výskytu pohlavního zneužívání reálných dětí, jak je často argumentováno. Proti kriminalizaci přechovávání dětské pornografie vystoupili někteří odborníci z řad sexuologů (např. MUDr. Brzek in Nejezchlebová, 2007; MUDr. Trojan, 2007), kteří poukazovali na to, že pornografie (obecně) snižuje počet sexuálních trestných činů.
A pokračující citacemi sexuologů. Vůbec se nesnažím, jejich slova i diskuzi nad touto problematičností zavrhnout, i když je můj osobní pohled na tuto věc, že nesouhlasím s legalizací držení reálné dětské pornografie. Pouze bych se přimlouval za jednotnost tématu výtky vůči trestnosti pornografie nereálné. Zdůvodnil bych to i jaksi psychologickou strategií. Pokud bychom dále oslovovali veřejné činitele za účelem legalizace nereálné dětské pornografie, a přidávali k tomu dodatky o problematičnosti i ilegality reálné dětské pornografie, veřejní činitelé si mohou říci, že legalizace té nereálné je pouze předkrokem k celkové legalizaci jakékoliv dětské pornografie. Můžou proto být k takovým návrhům ještě více odmítaví s tím, že ve chvíli kdy povolí nereálné DP, vznikne tlak z našich i odborných kruhů na legalizaci držení reálného DP. Anebo snad i legalizaci šíření a výroby? Jakkoliv může být taková úvaha zcestná, může skrze ni někdo argumentovat proč raději tuto hranici o ilegalitě jakékoliv dětské pornografie nerelativizovat.

Jako trochu offtopic bych připojil svou otázku, že stále nemám úplně jasno vzhledem k reálné dětské pornografii, proč bylo dříve trestné její šíření a nebylo trestné držení. Proč bylo šíření považováno za něco velmi špatného, ale držení za něco v pořádku až prospěšného. Pořád mi nějak nesedí, jak se to porno pedofilům pro jejich soukromé účely do počítače dostalo jinak, než že se podíleli, nebo participovali na šíření dětské pornografie. Možná se v DP nevyznám dostatečně, ale jsem toho názoru, že se samo od sebe v počítači nevyklube.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Děkuji moc Karlovi za dopis. S vědeckými citacemi a zdroji to hned vypadá lépe a má to mnohem větší váhu.

(Technická poznámka — dopis Evropskému parlamentu není potřeba překládat, čeština je úředním jazykem Evropské unie. Ale samozřejmě s anglickým překladem je asi fakticky vyšší šance, že se ten dopis rozšíří.)

Dan má možná pravdu, že by měl být jasně definován náš cíl. Podle mě by tím cílem měla být

1) legalizace výroby, šíření i držení virtuální pornografie a pornografie s osobou jevící se být dítětem
2) věcná diskuse o opětovné legalizaci držení pornografie s reálnými dětmi, přičemž se nebude ignorovat sexuologický fakt, že legalizace držení dětské pornografie snižuje počet případů zneužívání dětí, a bude se tedy jednat o politické rozhodnutí, zda je přijatelnějším zlem vyšší počet případů sexuálního zneužívání dětí v důsledku kriminalizace držení dětské pornografie, nebo větší psychická újma u již zneužitých dětí, je-li legálně držena pornografie, která zobrazuje jejich zneužívání

S tím šířením je to složité. Někdo ho chápe jako zvláštní druh výroby naprosto odlišný od držení, a někdo zase chápe šíření jako zvláštní druh držení naprosto odlišný od výroby. Každopádně je zcela běžné, že je povoleno držet něco, co je zakázáno šířit (např. autorsky chráněná díla).
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Dan
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci
Příspěvky: 607
Dal: 75 poděkování
Dostal: 218 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od Dan »

pro Gabriel Svoboda: Právěže k tomu i trochu moje úvaha směřuje, zdali vlastně to povolení souhrnně řekněme virtuálního DP není tím předkrokem k legalizaci reálného DP. Mám trochu osobní potřebu se vůči tomu vymezit. Ve chvíli kdy by se legalizace reálného DP stala jedním z cílů organizované pedofilní komunity pod hlavičkou ČEPEK, asi bych nemohl být součástí takové komunity, protože bych s takovým cílem nesouhlasil. Ne že by na tom tak záleželo, ale prostě mám svoje postoje.

A z toho jakoby politického hlediska bych měl obavu z protireakce. Politické složky by si mohly říct: tak nejdřív sme jim povolili kreslený porno, teď chtěj i reálný, zejtra budou chtít sex s dětma, tůdle! To jim to radši hned všechno zatrhnem a pro jistotu ty normy eště zpřísníme, stejně bude nejlepší všechny úchyláky co nejrychlejc dostat do léčeben, pro jejich vlastní dobro! maj co chtěj, dyž si začli tak drze vyskakovat! (myslím, že takhle nějak začínaj genocidy).
Dodám, že ve chvíli kdy by bylo povolený virtuální DP, tak mi přijde argument k povolení reálnýho DP, aby se měli peďáci nad čím uspokojovat, jako nepatřičný. Mohli by se vesele uspokojovat u toho virtuálního, zvlášť vzhledem k rychle se zvyšující úrovni počítačové animace. Chceme si ten sexuální život sem tam zpestřit ještě něčím reálnějším? No, myslím, že svůj sexuální apetit můžem aspoň trochu krotit.
A děkuji za trochu objasnění toho šíření.
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 472 poděkování
Dostal: 567 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od simgiran »

Ahoj Kájo,

je dobře, že jsi myšlenku příručky pro pedofily nevzdal, opravdu je něco takového hodně potřeba. Sám osobně příliš zkušeností nemám, hlavně tedy nemám zkušenost se zamilováním a nějakým bližším kontaktem s dětmi (pracovně nebo malý kamarád), nicméně leccos jsem tady nebo i jinde slyšel a snad tím mohu přispět, pokud tím nepřispějí ti, kteří to znají z první ruky.

Dále můžu snad trochu přispět se zkušenostmi nás nevyhraněných a nás multiparafiliků. :) Nevím, jestli zvažuješ zmínit i jiné sexuální odchylky, ale alespoň stručnou zmínku by si zasloužily.

Jinak jsem kdyby přemýšlel o tom, co by takové příručce mohlo mít, mám takovou představu, jak by mohla vypadat a určité nápady, co by v ním mohlo vím. Myslím, že jsi říkal, že ta příručka možná bude nejen pro pedofily, ale v menší míře i pro příbuzné a kamarády pedofilů, případně i pro učitele, media apod., nad tím by se rozhodně stálo zamyslet.

Ještě mě napadá, že by možná nebylo špatné, aby lidé dávali na fórum svoje nápady a koncepty, ty bys sem mohl dávat nějaké pracovní verze k připomínkování. Pokud bys nechtěl mít ten text úplně veřejně, tak myslím, že nebude problém dát ti práva k přístupu do skupiny ČEPEK, kam mají přístup členové, co nějak přispěli tomuto webu nebo šíření osvěty o pedofilii. Případně myslím technicky není problém vytvořit skupinu, kam by měli přístup jen ti, kterým důvěřuješ.

K dopisu:

Je otázkou, do jaké míry se zaměřovat na přechovávání skutečné dětské pornografie, ale rozhodně je rozumné navržené snížení trestní sazby a rozhodně je dobré informovat o sporné efektivitě kriminalizace a negativních důsledcích kriminalizace. Je to sice nepopulární, nicméně je pravděpodobně, že velká část zákonodárců a i různých aktivistů a ochránců práv dětí má zkreslené představy o efektu držení dětské pornografie, viz například časté obavy, že sledování dětské pornografie vede ke zneužívání dětí, zastánci toho názoru se často i odkazují na studie, ovšem na studie metodologicky hrubě chybné, naproti tomu jsou poměrně silné důkazy proti takovému názoru. Pokud mají zákonodárci přijímat rozumné zákony, měli by k tomu mít správné podklady.

Myslím si, že by měla být snaha o přesnější definici dětské pornografie, o dekriminalizaci virtuální pornografie, o nezvyšování sazby u přechovávání a o nezavedení kriminalizace přistupování, případně alespoň co nejužší vymezení takovéhoto činu a co nejmenší sazbu.

Zavedení kriminalizace přistupování k dětské pornografii považuji za velice problematické. Jak se posoudí, že někdo záměrně přistupuje k dětské pornografii? Pozná se to podle toho, jaké pojmy vyhledává (zvláště když uvážíme, že někdy člověk musí hledat něco jiného, než co chce najít)? Pozná se to podle toho, jak často na takové stránky přistupuje? Hodně lidí tu například hledá obrázky na imgsrc a víme, že tam člověk často najde obrázky na hraně a někdy i vyloženě za hranou. Jak se takové sledování bude odhalovat a dokazovat? Budeme sledovat velkou část populace? Nebo rovnou veškerou internetovou komunikaci? Rizika takového počínání jsou obrovská. Nebo bude odhaleno jen pár jednotlivců víceméně náhodně? Jaký je pak smysl takového zákona? Nebudou se nekriminální pedofilové bát vyhledávat nepornografické materiály s dětmi, které ovšem hodně z nich pomáhají k sexuálnímu vybití? To by mohlo vést k nárůstu počtu případů pohlavního zneužívání.
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 472 poděkování
Dostal: 567 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od simgiran »

DanielKubec píše:pro Gabriel Svoboda: Právěže k tomu i trochu moje úvaha směřuje, zdali vlastně to povolení souhrnně řekněme virtuálního DP není tím předkrokem k legalizaci reálného DP. Mám trochu osobní potřebu se vůči tomu vymezit. Ve chvíli kdy by se legalizace reálného DP stala jedním z cílů organizované pedofilní komunity pod hlavičkou ČEPEK, asi bych nemohl být součástí takové komunity, protože bych s takovým cílem nesouhlasil. Ne že by na tom tak záleželo, ale prostě mám svoje postoje.

A z toho jakoby politického hlediska bych měl obavu z protireakce. Politické složky by si mohly říct: tak nejdřív sme jim povolili kreslený porno, teď chtěj i reálný, zejtra budou chtít sex s dětma, tůdle! To jim to radši hned všechno zatrhnem a pro jistotu ty normy eště zpřísníme, stejně bude nejlepší všechny úchyláky co nejrychlejc dostat do léčeben, pro jejich vlastní dobro! maj co chtěj, dyž si začli tak drze vyskakovat! (myslím, že takhle nějak začínaj genocidy).
Dodám, že ve chvíli kdy by bylo povolený virtuální DP, tak mi přijde argument k povolení reálnýho DP, aby se měli peďáci nad čím uspokojovat, jako nepatřičný. Mohli by se vesele uspokojovat u toho virtuálního, zvlášť vzhledem k rychle se zvyšující úrovni počítačové animace. Chceme si ten sexuální život sem tam zpestřit ještě něčím reálnějším? No, myslím, že svůj sexuální apetit můžem aspoň trochu krotit.
A děkuji za trochu objasnění toho šíření.
Myslím si, že nehrozí, že bychom tu chtěli kompletně kriminalizovat reálnou dětskou pornografii, naprostá většina členů je to podle mě velmi tvrdě proti výrobě takové pornografie a většinou i šíření. Poznamenám, že šíření takové pornografie zcela reálně může vést k citelné újmě aktérů takové pornografie, což je pro mě nepřijatelné.

S argumentací šikmou plochou se samozřejmě můžeme setkat, ale s tou se můžeme setkat prakticky u jakékoli naší činnosti. Proti takové argumentaci se můžeme akorát důrazně ohradit a poukázat na její nepodloženost a čistě spekulativní charakter. Dále se musíme snažit o informovanost veřejnosti o pedofilii, když se lidé přestanou bát neznámého, tak možná i začnou přemýšlet racionálně nad touto problematikou.

I když by byla povolena virtuální dětská pornografie, která může hodně pedofilům pomoci a možná hodně pedofilům, kteří se dívají na reálnou dětskou pornografií, by virtuální pornografie stačila, stále se najdou takoví, co se budou dívat na tu skutečnou Pořád je tu otázka, jestli má smysl je za to trestně stíhat, případně jaké za to mají být tresty. Na většině argumentů to nic nezmění, jen to možná sníží počet lidí, kterých se to bude týkat a možné efekty, co se týče výskytu pohlavního zneužívání. Nicméně se asi shodneme, že by bylo blbé třeba někoho zavřít na pět let za to, že se díval na DP s argumentem, že se mohl koukat na virtuální.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6510
Dal: 1649 poděkování
Dostal: 3535 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od Kasz »

Karla na našich stránkách oficiálně vítám a myslím, že nikdo nebude proti, bude-li zařazen do skupiny ČEPEK jako čestný člen, pokud tedy sám nebude proti.

Myslím si, že Karel svým textem nechce obhajovat kriminalizaci nebo dekriminalizaci toho kterého druhu dětské pornografie, ale chce vést k zamyšlení, zda jednání, které spočívá ve výrobě, šíření nebo přechovávání toho kterého druhu pornografie někomu ubližuje či nikoliv. Pokud přechovávání dětské pornografie s reálnými aktéry do roku 2007 nikomu neubližovalo (a nebylo proto tedy ani trestné), pak od prosince 2007 přechovávání dětské pornografie ubližovat začalo... ovšem pouze těm, kteří ji přechovávají. Někteří sexuologové i dnes pedofily v ordinacích od sledování dětské pornorgafie nijak zvlášť striktně neodrazují. Kriminalizovat bychom opravdu měli pouze takové jednání, které, jak píše Karel, někomu ubližuje. Můžu si na ulici vyfotit dítě a doma před spaním nad jeho fotkou masturbovat. Tomu dítěti takovým jednáním nijak neublížím (a proto ani vyfocení dítěte ani masturbace nad fotkou nejsou trestnými činy). Dekriminalizace přechovávání není předkrok před dekriminalizací výroby nebo šíření, jak o tom píše Dan. Dekriminalizace přechovávání má přijít prostě proto, protože takové jednání nikomu konkrétnímu neubližuje a kriminalizovat bychom měli pouze takové činy, které ubližují. Jde tady o princip, nic víc, nic míň.

Nicméně, myslím si, že bych byl ochotný přistoupit na kompromis. Nepožadoval bych dekriminalizaci přechovávání dětské pornografie s reálnými aktéry (i když to nikomu neubližuje), pokud by byla dekriminalizována virtuální dětská pornografie. Mně osobně psaný text stačí, a pokud by mohly být i obrázky, třeba počítačově animované, to by byl přímo luxus. Takový přístup bych bral jako ústupek těm, kteří by kriminalizovali "pro jistotu" vše, pokud by oni také byli ochotní udělat ze své "nekompromisní" pozice ústupek. Uvidíme. Také by mě zajímalo, jak by se ústavní či nějaký jiný soud vyjádřil k situaci, kdyby opravdu policisté vyšetřovali pedofila, kterému by se zdál sen, a tento sen by v textové podobě vyvěsil někam na net a hrozilo by mu 6 let vězení. Ale u nás to, co je zakotveno v Ústavě jako svoboda projevu, asi nebude mít takovou váhu, jako třeba v USA. O tom by spíš ale asi měl pojednat Gabriel. :)
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Kuba
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Doma
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 13
ve věku do: 26
Příspěvky: 1484
Dal: 360 poděkování
Dostal: 288 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od Kuba »

Chválím tuto iniciativu!

Karle, také tě tady vítám a jsem rád, že stále plánuješ onu příručku pro pedofily. Ačkoliv teď mám na komunitu a aktivity s ní spojené jen minimum času, tohle považuji za tolik zásadní, že bych si na spolupráci s tebou v tomto ohledu jistě vyhradil nějaký čas, pokud by se ti hodili mé zkušenosti.
Světlo mého života, žár mých slabin. Můj hřích, má duše.
- Vladimir Nabokov, Lolita (přeložil Pavel Dominik)
Uživatelský avatar
Ninja
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 4
ve věku do: 15
Příspěvky: 36
Dal: 8 poděkování
Dostal: 10 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od Ninja »

Zdravím,

nezvyknu se moc často vyjadřovat k tématům tady na fóru, ale tohle jsem si neodpustil.
Dopředu se přiznávám, že jsem nepřečetl celou diskuzi, z jednoduchého důvodu - nemám na to žaludek.

Napíšu jenom tři věci, každý má pak právo se rozhodnout, jestli říkám hlouposti, nebo ne, já vám to vyvracet nebudu.

1) Všichni se tady oháníte tím, že máte rádi děti a že vy NEJSTE těmi, kteří jim ubližují, vy JSTE ti, kteří chtějí jenom všechno dobré pro děti. Vlastně na tomhle posudku se zakládá celé tohle fórum. Tak mi, prosím, řekněte, jak může člověk, který má skutečně tak rád děti dovolit, aby bylo legální koukání na zneužívání dětí? I kdyby to bylo jenom anime DP, to tady už nikomu, krom pár výnimek, neříká nic slovo "morální zásady", nebo alespoň "důstojnost"? A to nemluvím o tom, že od anime DP je to jen malinkatý krůček k normal DP.

2) Skutečně vás netrápí, že budoucí generace budou vyrůstat v prostředí, kde DP bude volně dostupné na internetu? Lidi, vám už fakt na ničem nezáleží? Je to podobné kácení stromů, teď to NÁM vyhovuje, protože máme co chceme, ale co budoucí generace?

3) Tohle tu už myslím zaznělo, ale musím to napsat taky. Jak může být legální přechovávání, ale šíření ne? Jak se k tomu má někdo dostat, když se to nesmí šířit? Před chvílí jsem použil přirovnání, které se někomu líbilo, tak ho sem napíšu: "To je jako kdybys nesměl vykrást banku, ale pak když už jí vykradeš, tak si peníze můžeš nechat..."


Teď se do mě můžete pustit, argumentovat kolik jen chcete, říkejte mi, že jsem nic nepochopil a tak...
Já řeknu jen tolik, že jsem zklamaný, zklamaný z lidí, kteří tohle podporují a vynakládají energie na tohle, místo toho, aby se nějak skutečně snažili POMOCT DĚTEM.Ninja
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6510
Dal: 1649 poděkování
Dostal: 3535 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od Kasz »

Ninjo, připadá mi, žes nepochopil, o co se zde jedná. Skutečnost, že existují různé neblahé společenské jevy, ještě neznamená, že:

1) Vzhledem k velkému množství zla, které spáchají lidé pod vlivem alkoholu, zakážeme alkohol a uvalíme tvrdé tresty i jen za jeho přechovávání.
2) Vzhledem k velkému množství úmrtí lidí na silnicích zakážeme veškerý dopravní provoz a budeme chodit již jen pouze pěšky. Kdo by použil k přepravě cokoliv jiného, zavřeme ho do vězení, protože tím ohrožuje druhé!
3) Kolik vražd je spácháno nožem. Zakážeme tedy nože a budeme tvrdě trestat ty, kteří si budou chtít pomocí ostrého nástroje ukrojit krajíc chleba.

Svět není černobílý, jak by ho mnoho lidí rádo vidělo. Svět je směs mnoha různých barev, mnoha různých přístupů mnoha různých lidí. Bylo by krásné žít ve světě, kde nikdo nevyrábí dětskou pornografii s reálnými, a nebo dokonce i s nereálnými aktéry, bylo by krásné, kdyby nikdo na světě nekradl, kdybys nemusel při minutové návštěvě obchodu dvě minuty zamykat kolo do stojanu, nosit s sebou svazek klíčů, aby ti nikdo cizí nevykradl tvůj dům, byt, garáž...

Fakt, že dětská pornografie existuje, prohlášeními typu "jak je možné, že tady lidi říkají, že mají rádi děti, a přitom jim nevadí, kdyby se netrestalo přechovávání materiálu, který byl pořízen v momentě, kdy dětem ubližováno bylo" nijak nezměníme.

Víš, sáhněme si každý sám do svědomí a zkusme zapřemýšlet nad tím, jak udělat tento svět lepším. Na druhou stranu - kdo z nás nikdy nic neukradl nebo někomu nezalhal? Mohl bych říct: Jak můžeš, Ninjo, říkat, co říkáš, jak ti můžu věřit, když jsi v minulosti mnoha lidem zalhal a pravděpodobně v budoucnu se ti stane, že někomu opět zalžeš?

Bylo by krásné, kdyby lidi nelhali a kdyby lidi nekradli. Jenže lidi lžou a kradou. Jsou lidi, kteří vyrábějí dětské porno s reálnými aktéry, jsou lidé, kteří jsou ochotní zaplatit za to, aby takové porno bylo vyrobeno. A pak jsou tu i lidé, které něco takového v důsledku jejich odlišné sexuality přitahuje, vzrušuje, ale sami dítě nezneužívají, zneužívat nehodlají a na zneužívání toho dítěte, které je na záznamu, se nijak nepodíleli, nikomu nic nezaplatili... Lidé jsou různí a někdo prostě neodolá, jeho pud je silnější, a tak si čas od času nějaké to DP stáhne a sexuální napětí uvolní v neškodné masturbaci, kterou nikomu neublíží. Jsou i tací lidé, kteří z nemožnosti takového vybití zkrátka půjdou a zneužijí reálné dítě, aby svému pudu ulevili. A tak se tě zeptám: Co je lepší? Aby měl pedofil možnost vybít pud u počítače, kde tím nikomu neublíží, a nebo aby pak byla větší pravděpodobnost, že svůj pud bude realizovat prostřednictvím sexuálních aktivit s nějakým dítětem? Já jsem za tu první možnost. I výzkumy, které se v této souvislosti udělaly na "normální" pornografii, dokazují, že to tak funguje.

Zakaž lidem jezdit auty, zakaž veškerou dopravu, a bude spousta úmrtí jen proto, že se k nemocnému nedostane včas sanitka. Zakaž alkohol, a přibude mnoho úmrtí lidí, kteří si nebudou moci vzít lék, jehož podmínkou aplikace je rozpuštění v ethanolu. Zakaž dětskou pornografii, a stoupne počet zneužitých dětí.

Není dobrý ani jeden, ale ani druhý extrém. Je třeba hledat řešení, která jsou vyvážená. Proto jezdit na silnicích můžeme, ale třebas jen omezenou rychlostí a jen po pravé straně vozovky. Vše je o diskuzi a kompromisech, a to i v případě dětské pornografie.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Teenbl
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Ostrava/Praha
Líbí se mi: Chlapci a muži
ve věku od: 13
ve věku do: 29
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 662
Dal: 296 poděkování
Dostal: 519 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od Teenbl »

Ahoj Karle, vítej
Díky moc za tuhle iniciativu snad to k něčemu bude.

Především bych chtěl reagovat ale na ninju a jeho zklamání z nás.
1) změna špatného zákona, který se dá velmi dobře zneužít a zneužívá se, nemá nic společného se schvalováním přechovávání dětské pornografie . To že je to nemorální nikdo nepopírá. Ovšem i tak to nikomu přímo neubližuje. Srovnávat anime dp a real dp považuji za absolutně scestné, jde o úplně něco jiného.
2) Takováto generace už byla zhruba ještě tak před 6-7 lety se po dp na internetu nešlo a byla v podstatě volně dostupná ještě snadněji než dnes.
3) Stejně jako je třeba legální stahování filmů pro osobní potřebu, ale jejich sdílení už ne. Jde o to, nekriminalizovat něco, co nikomu přímo neškodí. Morálka je téma na jinou diskuzi
PS: Kdybych chtěl padný argument, tak ti něco připomenu, ale ne tady veřejně na foru.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6510
Dal: 1649 poděkování
Dostal: 3535 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od Kasz »

Ano, důležitá poznámka teenbl! Ne všechno, co je nebo co se považuje za nemorální, nutně musí někomu ubližovat a tedy nutně musí být trestné.

A s tím PS také souhlasím. To mě vůbec nenapadlo! :)
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Ninja
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 4
ve věku do: 15
Příspěvky: 36
Dal: 8 poděkování
Dostal: 10 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od Ninja »

teenbl; Kasz - Tohle bylo fakt blbé, od vás oba.

Tímhle končím tady na fóru, tohle skutečně nemám zapotřebí.

Mějte se hezky a ať vám je dobře při masturbaci nad zneužívanými chlapečky a holčičkami a hlavně při pocitu, že jste tím zachránili životy dětí, které by jinak byly zneužité. Určitě se vám v případě schválení téhle novely zákona bude spát mnohem lépe.


Ninja

PS: Ne, fakt mě nezajímají řeči o tom, že z toho dělám drama, tohle je ale na mě moc, říkejte si to chcete, ale asi nejsem ten "správný pedofil", když s vámi nesdílím názory.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Kasz píše:Nicméně, myslím si, že bych byl ochotný přistoupit na kompromis. Nepožadoval bych dekriminalizaci přechovávání dětské pornografie s reálnými aktéry (i když to nikomu neubližuje), pokud by byla dekriminalizována virtuální dětská pornografie. Mně osobně psaný text stačí, a pokud by mohly být i obrázky, třeba počítačově animované, to by byl přímo luxus. Takový přístup bych bral jako ústupek těm, kteří by kriminalizovali "pro jistotu" vše, pokud by oni také byli ochotní udělat ze své "nekompromisní" pozice ústupek.
No, my nejsme v situaci, kdy bychom mohli vyjednávat a dělat kompromisy a ústupky. Nám jde přece o rozumné řešení situace děti, ne o nějakou špinavou politickou hru. V dopisech veřejným činitelům by prostě měly být předloženy všechny relevantní argumenty jak pro, tak proti. Jinak by to opravdu zavánělo tím, že taktizujeme a něco si necháváme na později. To ale politiky pouze odradí; argumenty pro i proti opětovné legalizaci držení (případně i šíření) reálné dětské pornografie by měly být již v prvním dopisu.
Kasz píše:Ale u nás to, co je zakotveno v Ústavě jako svoboda projevu, asi nebude mít takovou váhu, jako třeba v USA. O tom by spíš ale asi měl pojednat Gabriel. :)
No, nálezy Ústavního soudu často překvapují i zkušené právníky, takže něco takového i opravdu netroufám předvídat. :)
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Ninja píše:Mějte se hezky a ať vám je dobře při masturbaci nad zneužívanými chlapečky a holčičkami a hlavně při pocitu, že jste tím zachránili životy dětí, které by jinak byly zneužité. Určitě se vám v případě schválení téhle novely zákona bude spát mnohem lépe.
Mně nad tím rozhodně není dobře, ale není mi ani dobře nad představou 13letého nebo jen o trochu staršího pedofila, který je vláčen po policejních stanicích a kancelářích prokuratury kvůli pár obrázkům nalezeným v jeho počítači. Kdyby trestnost znamenala, že pachateli bude diskrétně nabídnuta pomoc, jak řešit příčinu trestného činu, nic bych proti trestnosti držení dětské pornografie neměl. V dnešní podobě ovšem trestnost znamená především státní šikanu, takže za dané situace opravdu nemohu souhlasit s trestností všeho, co je nemorální.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3145
Dal: 11 poděkování
Dostal: 499 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od Jednorozec »

Ninja: Myslím že nikomu nic není nad čím kdo masturbuje! Mně je třeba skutečně špatně od žaludku nad videem, kde aktéři zvracejí a vylučují a pak se v tom válí. Ale to není důvod abych je za to zavíral do vězení.

Karel žák.
Možná by neškodilo ze statistik vytáhnout o kolik ročně pravděpodobně narostl počet zneužitých znásilněných dětí po zavedení trestnosti DP a vznést otázku, zda je to více nemorální než to přechovávání.
Podle statistik sociálky je to u zneužitých nárůst kolem 200-300 případů ročně a u závažných případů (odsouzení nepodmíněné) dle soudu kolem 30 případů ročně a to na dvojnásobek! Pravda většina z nich (80% )nebyli pedofilové ale není důvod si myslet že by i u nich DP nezabralo.

A mimochodem nesouhlasím zcela s tím, že DP obsahující skutečné dítě znamená vždy jeho zneužití a nelze získat jeho souhlas:
1. videa které si děti sami pošlou navzájem po internetu nepovažuji za zneužití (a že jich je).
2. kdybych takové video měl sám se sebou klidně bych ho nyní dal k dispozici se svým vědomým souhlasem (za to bych měl jít do vězení???), protože si nemyslím že by po xx letech měl někdo šanci poznat že tam jsem já a protože vím, že to někomu pomůže a mě to nevadí...
Ale uznávám že takových bude menšina, jen podle mě nelze tvrdit, že neexistují takové případy.

Gabiel Svoboda:
Nejenom šikanu, ale hlavně naprosté zničení života člověka, který nikomu neublížil. Práce, okolí, rodina, vše vzhůru nohama a na ideální cestě k sebevraždě...
Uživatelský avatar
Kuba
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Doma
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 13
ve věku do: 26
Příspěvky: 1484
Dal: 360 poděkování
Dostal: 288 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od Kuba »

Jednorozec píše:A mimochodem nesouhlasím zcela s tím, že DP obsahující skutečné dítě znamená vždy jeho zneužití a nelze získat jeho souhlas:
1. videa které si děti sami pošlou navzájem po internetu nepovažuji za zneužití (a že jich je).
2. kdybych takové video měl sám se sebou klidně bych ho nyní dal k dispozici se svým vědomým souhlasem (za to bych měl jít do vězení???), protože si nemyslím že by po xx letech měl někdo šanci poznat že tam jsem já a protože vím, že to někomu pomůže a mě to nevadí...
Ale uznávám že takových bude menšina, jen podle mě nelze tvrdit, že neexistují takové případy.
Ono je třeba připomenout, že DP je v současnosti charakterizován jako materiál zobrazující osobu mladší 18ti let. Čili když se sedmnáctiletá holka nebo kluk nafotí a někomu to pošle (řekl bych, že tohle opravdu není nic výjimečného), páchá sám/sama na sobě trestný čin výroby a šíření dětské pornografie a dle zákona by místo nějaké domluvy ze strany rodiče, staršího sourozence či třeba pedagoga ve škole měla taková dívčina či mladík stanout před soudem s hrozbou vězení - ano, tímto je skutečně mládež "chráněna".

Jsem tedy v názoru, že by v onom mailu či iniciativě, měl být uveden i tento rozpor a měla by být navrhnuta změna definice DP pornografie buď tak, aby se jednalo o osoby mladší než je věková hranice pro legální sex (tedy 15 let), anebo podle mě ještě lépe, měl by se tam někam přitisknout paragraf, který by říkal, že z trestnosti jsou automaticky vyňaty osoby starší patnácti let, kteří se výrobou, šířením či přechováváním DP proviní sami na sobě.

Tedy, když šestnáctiletá holka pořídí svoje porno fotky a rozešle je na netu, nebude trestná. Pokud si ty fotky stáhne třicetiletý chlap a potom je začne přeposílat dál, už trestný bude (za přechovávání a šíření).

Když šestnáctiletá holka nastaví kameru tak, aby se natočily její radovánky s jejím dvacetiletým milencem, také by neměl být nikdo trestný. Pokud by to posílala ona, taky v pořádku. Pokud by to potom šířil on, tak už bych byl pro trestnost (tady by to možná chtělo nějak zpřesnit definici?).

Změna v tomto duchu by se mi zamlouvala.

Co se týká další roviny, jsem z principu proti trestnosti něčeho, co se sice může zdát sebevíc nemorální, ale přímo to neubližuje. Tedy, jsem pro legálnost virtuální DP a nepotřebuji k tomu ani argument, že to může někomu pomoci. Stačí, že to neubližuje. A že se to dá nazvat nemorálním, zvrácením? Vražda je pro mě ještě horší čin a na její vyobrazení (při kterém nikdo skutečný není zraněn) ve filmech apod. taky žádný zákaz není... Prostě, spíš než o pomoc pro děti nebo pedofily v tom já vidím zachování svobody projevu. Kdo to nechce číst nebo se na to koukat, ať to prostě nevyhledává. Kdo nechce, aby to náhodou na netu viděli jeho děti, tak ať s nimi tráví čas a stará se o to, jaké stránky navštěvují, případně v horším případě si pořídí program na omezení přístupu k netu.

Na okraj dodávat, že pokud by virtuální DP byla legalizována, tak si v současnosti nemyslím, že by mě to jakkoli přimělo ji vyhledávat. Já už o DP tak nějak nestojím vůbec a neviděl jsem žádnou hezkých pár let. :)
Světlo mého života, žár mých slabin. Můj hřích, má duše.
- Vladimir Nabokov, Lolita (přeložil Pavel Dominik)
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6510
Dal: 1649 poděkování
Dostal: 3535 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od Kasz »

Ninja píše:teenbl; Kasz - Tohle bylo fakt blbé, od vás oba. Tímhle končím tady na fóru, tohle skutečně nemám zapotřebí.
Víš, je to o tom, jak jsem psal. Možná ti pár let potrvá, než nabereš životní zkušenosti, "dozraješ" a utvoříš si zralé názory na různé problémy. Tvoje mládí tě omlouvá a tvoje slova neberu nijak jinak než jen jako ukvapené výkřiky.

Tak si říkám, že možná kdyby ti napařili za pár pochybných fotek na datovém nosiči pár let na tvrdo, nařídili chemickou kastraci a zakázali ti nadoživotí jakoukoliv práci s dětmi, možná teprve pak by ses zamyslel nad nesmyslností policejní a následně soudní mašinérie, která by se řídila (a v současnosti může řídit) zákonem typu "2 roky vězení za přechovávání dětské pornografie", s jehož existencí evidentně souhlasíš. A to všechno přesto, že máš děti rád a žádnému jsi neublížil.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Dan
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci
Příspěvky: 607
Dal: 75 poděkování
Dostal: 218 poděkování

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

Nový příspěvek od Dan »

A já nějak nevím, pořád se mi nad tím vznáší otázka nakolik DP může ubližovat pokud ne dětem (ani ve smyslu jejich důstojnosti, že je někdo pozoruje v ponižující situaci zneužití), tak tedy alespoň pedofilům samotným. Samozřejmě ne všem, samozřejmě v individuálních případech. Vycházím ze zkušenosti vlastní a některých pedofilů, abych konstatoval, proč se dětského porna bojím.

Třeba proto, že na někoho může zafungovat jako droga. Se všemi příznaky, které k drogové závislosti patří - stupňující se užívání, hromadění čím dál většího množství, utíkání od reality k droze, droga přestává být sluhou sloužícímu k uvolnění, stává se pánem. Může vést taky k experimentování s různou intenzitou drogy a různými druhy, někdo to může zkoušet tak dalece, až pronikne k něčemu, co ani najít nikdy nechtěl. Kdož se dlouho kouká do propasti, propast se může podívat i do něj.

Slýcháme od sexuologů, nechť si ve své fantazii užijeme cokoliv, a když bylo porno legální, nechť si sami v soukromí užíváme i tuhle rozkoš. A pak taky slýcháme, ať se poté máme vyhýbat dětem. Nepochybuji, že znovuzavedení legality DP by z vícera důvodů sexuologové považovali za dobré. K jejich instrumentům by vedle chemické kastrace, rady vyhýbat se dětem, přibyl opět ten mocný nástroj, realizujte svou sexualitu sami v soukromí u dětské pornografie.

A mně to furt nejde, a je to můj problém, neklást si v soukromí žádné hranice. Když slyším nebo čtu, že při nehodě autobusu zemřelo deset dětí, mám z toho smutné pocity. Když čtu, že bylo znásilněno dítě, mám z toho smutné pocity, ale může mě to i sexuálně vzrušit, ano jsem pedofilní sadista, ale přesto se mi nechce připouštět brát takovou konkrétní situaci jako sexuální inspiraci. Pak dětské porno beru v první řadě jako takový záznam o zneužití dítěte.

Kdyby byla dětská pornografie opět legalizována, jistě, stále bude na každém, zda ji bude nebo nebude považovat za morálně indiferentní, zda ji bude nebo nebude konzumovat. Zároveň relativizace toho, co je dobré a co je špatné je současný trend. Přesto dítěti raději řekneme, co je špatné dřív, než se to pokusí provést, je to první zábrana k tomu, aby se toho špatného dopustilo. Když mu řekneme, že je to možná dobré a možná špatné, bude zmatené.

A narazíme na celou tu komplikovanost situace, určovat, co je dobré, co je špatné, co lepší, co horší, v jaké míře se snažit protipóly vyvážit. Myslím, že pro každého, kdo si tu komplikovanost uvědomuje, musí být těžké vznést jednoznačný názor. Jsem jedině rád, že tu ale zazněl i názor opačný, který s tendencí k morální indiferentnosti dětské pornografie nesouhlasí. Pokud by takový postoj byl brán jako zcela irelevantní až naivní, myslím, že by to bylo opět velké zjednodušování komplikovanosti celé situace.